Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 227446Beschikkingen | afhandelingBekendmaking geluidontheffing: Bouwplan Boterdiep 54, 56a en 56b te Groningen

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen op de locatie Boterdiep 54, 56a en 56b te Groningen (zie de omgevingsvergunning met kenmerk 201971900). Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op meerdere gevels van de woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarde en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege het Boterdiep. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 1 en lid 5.

Het Besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 19 september 2019 gedurende zes weken ter inzage:

  • bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, locatie Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen geopend van 9.00 - 13.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur op afspraak;

Tegen dit Besluit kan vanaf 19 september 2019 binnen zes weken beroep worden ingesteld door belanghebbende. Een gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag Een beroep leidt niet automatisch tot uitstel. Wie een beroep instelt kan voor uitstel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u mondeling een bezwaar indienen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon (050) 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit Besluit.

Groningen, 18 september 2019