Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 227366Plannen | ruimtelijkOntwerp omgevingsvergunning renovatie en nieuwbouw Tripolis, ontwerp watervergunning Tripolis, ontwerp objectvergunning APV Amsterdam Tripolis, Milieueffectrapport  Verdi Zuidas-Amsterdam

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Burgemeester en wethouders van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingevolge artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend.

Voor de nieuwbouw en renovatie van het gebouwencomplex Tripolis aan het Burgerweeshuispad zijn drie samenhangende vergunningaanvragen ingediend (omgevingsvergunning, watervergunning en  objectvergunning APV).Voor de ontwikkeling van het gebied waar dit project deel van uitmaakt is het milieueffectrapport Verdi Zuidas-Amsterdam opgesteld. Het doel van het milieueffectrapport (MER) is om het milieubelang in de plan- en besluitvorming te betrekken. Het MER heeft betrekking op de ontwikkeling van het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer.

De voorbereiding en bekendmaking van de drie ontwerpbesluiten op de aangevraagde vergunningen vindt gecoördineerd plaats, overeenkomstig de procedure als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De terinzagelegging van het MER vindt plaats overeenkomstig artikel 7.30 Wm. In dit kader worden ter inzage gelegd:

  • de ontwerp-omgevingsvergunning (voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen monument)

  • de ontwerp-watervergunning voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater

  • de ontwerp-objectvergunning ex art. 3.4 APV voor het tijdelijk plaatsen van een informatiebord

  • het MER Verdi Zuidas-Amsterdam 

Inzage

De ontwerpbesluiten, het MER, en bijbehorende stukken liggen digitaal met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzk.nl onder bekendmakingen en bij:

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de ontwerpvergunningen en het MER naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze kunt u binnen bovengenoemde termijn sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over de procedure of wilt u binnen bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl; er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat u slechts beroep tegen de uiteindelijke vergunningen kunt indienen, als u belanghebbende bent en u een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpvergunning(en).