Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 227231Beschikkingen | aanvraagTilburg, ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-02774 Diepenstraat 97 te Tilburg, verbouwen en brandveilig gebruik van Kindcentrum De Korveltuin, ter inzage vanaf 16 september 2019

 

 

Ontwerpbesluit Een omgevingsvergunning

Het college van B en W maakt bekend dat zij voornemens is om de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van Wabo toe te kennen.

 

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien op www.tilburg.nl/omgevingsvergunningen.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, postbus 90155, 5000 LH Tilburg. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht . Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met , telefoonnummer: (tussen 09.00 uur en 16.00 uur).

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2019-02774 - O - Diepenstraat 97 te Tilburg.docx