Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 226948Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Uitgebreide Voorbereidingsprocedure, aanpassen gebruiksruimten en brandveilig gebruik, Willem Barentszstraat 72 (zaaknummer 10491-2019)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen:

Kenmerk : 10491-2019

Locatie : Willem Barentszstraat 72 te Zwolle

Voor : het aanpassen van gebruiksruimten en het brandveilig gebruik hiervan, bestaande uit het in gebruik nemen van een pand (tijdelijk kinderdagcentrum) met het oog op de brandveiligheid.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 september tot en met 30 oktober 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle tijdens openingstijden.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u dit binnen genoemde termijn van terinzagelegging kenbaar maken op telefoonnummer 14038. Een medewerk(st)er van het team Juridische Ondersteuning van de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen neemt dan telefonisch contact met u op om uw mondelinge zienswijze te noteren. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.