Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 226873Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Parkstraat 32 te Steyl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

 

Parkstraat 32 te Steyl

Voor het vestigen van horeca-activiteiten

Ontvangen op 29 augustus 2019

Kenmerk 1530504

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.