Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 226755Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning - Industriestraat - Het Lager (sectie F 2365) te Belfeld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

 

Industriestraat - Het Lager (sectie F 2365) te Belfeld

Voor het oprichten van 6 woningen

Ontvangen op 28 juni 2019

Kenmerk 1503579

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.