Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2019, 226648Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Broekhovenseweg/Molenstraat in Riethoven, uitvoeren van werk t.b.v. de N69 (tijdelijk verleggen watergang, tijdelijke bypass, tijdelijke bouwweg en het ophogen van gronden)

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2019-1401

Datum ontvangst: 12 september 2019

Omschrijving: Broekhovenseweg/Molenstraat in Riethoven, uitvoeren van werk t.b.v. de N69 (tijdelijk verleggen watergang, tijdelijke bypass, tijdelijke bouwweg en het ophogen van gronden)

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.