Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2019, 226553Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

 

Collegebesluit

Zaaknummer 79870

Onderwerp Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

 

besluit:

 

1. vast te stellen aanwijzingsprocedure ondergrondse restafvalcontainers

2. vast te stellen ontwerplocatieplan en

3. vast te stellen individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers

 

Baarn, 10 september 2019

Burgemeester en wethouders van Baarn

 

drs. A. Najib

gemeentesecretaris

 

M.A. Röell

burgemeester

 

 

Ontwerp AANWIJZINGSBESLUIT

Besluit en Procedure locatieaanwijzing voor huishoudelijk ondergrondse restafval containers inzake uitvoering Projectplan Omgekeerd Inzamelen F2 (ZKNR 78251) in gemeente Baarn.

De gemeenteraad van Baarn op 27 september 2017 besloten heeft tot het ondergronds inzamelen van huishoudelijk restafval in bepaalde buurten van Baarn.

De locaties opgenomen in dit aanwijzingsbesluit zijn aangewezen met inachtneming van de procedure invoering ondergrondse inzameling restafval , zoals in dit besluit is vastgesteld.

 

Inhoud

 

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Afbakening en opbouw

 • 3.

  Juridisch kader

  • a.

   Wet milieubeheer

  • b.

   Afvalstoffenverordening

  • c.

   Algemene wet bestuursrecht (AWB)

 • 4.

  De procedure

 • 5.

  Voorlopige ontwerp containerlocaties

 • 6.

  Belangenafweging

 • 7.

  Ontwerpbesluit met afzonderlijke containerlocatie

 • 8.

  Fasering informatietraject en besluitvorming

 

Bijlage

 • A.

  Randvoorwaarden ondergrondse containerlocatie; toetsingscriteria.

 • B.

  Totaal overzicht ondergrondse containerlocaties.

 • C.

  Productbladen per locatie (Nieuwe locaties)

 • D.

  Publicatie vooraankondiging Invoering PMD- en ondergrondse restafvalcontainers

 •  

 •  

 

 • 1.

  Inleiding

De gemeente Baarn wijzigt de inzameling van restafval met als doel om meer huishoudelijk afval (met de nadruk op grondstoffen) apart in te zamelen. Dit houdt in dat de gemeente de te scheiden afvalstromen zoveel mogelijk aan huis inzamelt en inwoners het ongescheiden restafval in ondergrondse containers dienen aan te bieden. Deze manier van inzamelen wordt landelijk ook wel “Omgekeerd inzamelen” genoemd. Op deze ondergrondse containers komt een elektronisch slot dat geopend kan worden met een speciaal pasje.

Uitganspunt is als volgt; is uw perceelgrootte kleiner dan 130m2, dan gaat u uw restafval naar een ondergrondse container brengen en ontvangt u een pasje om deze container te openen. De andere afvalstromen kunt u kwijt in de kliko’s die op het eigen perceel (komen te) staan voor groente groente-, fruit-en tuinafval (GFT), papier en PMD (verpakkingsmaterialen van plastic, metalen en drankenkartons). Voor huishoudens met een perceelgrootte groter dan 130m2, komen in aanmerking voor een 4de minicontainer PMD.

Hoogbouw wordt in de deze fase niet meegenomen. De enige uitzondering zijn de bestaande ondergrondse voorzieningen nabij hoogbouw.

Bij de keuze voor een locatie van een ondergrondse restafvalcontainer - naast de perceel grootte - weegt de gemeente verschillende belangen af zoals fysieke mogelijkheden, inrichting en gebruik van de openbare ruimte, bewonersbelangen en de loopafstand. Om deze afwegingen zo transparant en consistent mogelijk te maken, is een procedure vastgelegd in voorliggend document.

Dit document bevat geen nieuw beleid maar is een uitwerking van het bestaande beleid en de gemaakte keuze door de raad voor omgekeerd inzamelen. Dus dit document vraagt aan het college:

 

- een besluit te nemen over de procedure van de locatie aanwijzing van de ondergrondse restafvalcontainers

- ontwerp locatieplan vast te stellen en

- de vaststelling van de individuele ondergrondse restafval locaties.

 

2. Afbakening en opbouw

De procedure gaat over de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en bovengrondse containers voor de te scheiden huishoudelijke afvalstromen papier, PMD, gft en in sommige gevallen restafval. De procedure loopt vanaf de concept-locatiekeuze tot en met de ingebruikname van de containers.

 

3. Juridisch kader

a. Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (10.21 Wm en verder) verplicht de gemeente tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Bij en krachtens de Wet milieubeheer zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gemeente invulling moet geven aan deze verplichting. De inzameling van huishoudelijk afval via ondergrondse valt hieronder.

b. Afvalstoffenverordening

Op grond van de Wet milieubeheer moet iedere gemeente een Afvalstoffenverordening vaststellen (10.23 WM). In deze verordening wordt o.a. vastgelegd binnen de randvoorwaarden zoals gesteld bij de Wet milieubeheer op welke wijze het huishoudelijk afval wordt ingezameld en ter inzameling wordt aangeboden. In dit kader zal in de gemeente Baarn de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit, de ondergrondse container aangewezen worden als een van de in gebruik zijnde inzamelvoorzieningen voor restafval. Het college kan bepalen welke gebruikers van percelen van welke ondergrondse containers gebruik dienen te maken voor het aanbieden van hun restafval. Het college neemt de plaatsingscriteria in acht zoals opgenomen in het Projectplan Omgekeerd Inzamelen F2, bijlage B, (ZSNL 78251-288b81, d.d. 16 juli 2019 Collegebesluit) en tevens bijgevoegd in dit document (zie bijlage A) voor het vaststellen van de locaties van ondergrondse verzamelcontainers. Mits niet hoger dan 2 meter hoog is de plaatsing van ondergrondse containers vergunningsvrij. Met de hoogte wordt hier de inworpzuil van de ondergrondse container bedoeld. De te plaatsen ondergrondse containers in Baarn zijn niet hoger dan 2 meter. De enige locatie waarvoor een vergunning nodig is, is de ondergrondse container op het Mesdagplein in verband met het beschermd stads- en dorpsgezicht. De gemeente verzorgt deze aanvraag en zal de daarvoor geldende procedure doorlopen.

c.  Algemene wet bestuursrecht (AWB)

Voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval wordt een ontwerplocatieplan opgesteld. Dit ontwerplocatieplan wordt door burgemeester en wethouders (B&W) vastgesteld in een Ontwerpbesluit. Dit is een Besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een Besluit kunnen belanghebbenden in verweer gaan. De Algemene wet bestuursrecht biedt de volgende, door de gemeente gekozen, mogelijkheid:

 • *

  Zienswijze en beroep conform Afdeling 3.4.

  • -

   Bij verweer conform afdeling 3:4 wordt een zienswijze op het Ontwerpbesluit bij de gemeente ingediend.

  • -

   De locatiekeuzen dienen daartoe de status van Ontwerpbesluit te hebben.

  • -

   De gemeente handelt de zienswijze af door het Ontwerpbesluit hierop aan te passen in het definitieve Besluit of door de zienswijze gemotiveerd af te wijzen.

Een verweerprocedure conform afdeling 3.4 AWB is passender bij de aard van en de werkwijze waarop de locatiekeuzen voor ondergrondse containers tot stand komen; interactie via inloopavonden met inwoners, hoeveelheid locaties en belanghebbenden, beschikbare tijd.

Besluitvorming met betrekking tot de bepaling van locaties voor ondergrondse containers voor restafval vindt daarom plaats conform afd. 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

4. De procedure

Het invoeren van ondergrondse containers voor restafval vereist een zorgvuldige, transparante en consistente werkwijze en besluitvorming.

Het proces van het invoeren van ondergrondse restafvalcontainers gaat gefaseerd. Hiervoor is de gemeente Baarn verdeeld in gebieden (buurten). Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het informatietraject (lees de informatiebijeenkomsten en voorlichting via de website en andere diverse communicatiekanalen);

 • -

  het Ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders met de vaststelling van de ontwerp containerlocaties;

 • -

  de zienswijze-termijn inzake het Ontwerpbesluit;

 • -

  het collegebesluit met de definitieve containerlocaties;

 • -

  de mogelijkheid van beroep tegen het definitieve besluit en het vragen van een voorlopige voorziening aan de rechter (spoedprocedure) en

 • -

  de feitelijke plaatsing en de ingebruikname van de containers.

 

5. De voorlopige ontwerp-containerlocaties

Per afzonderlijke wijk/buurt stelt de gemeente aan de hand van een aantal randvoorwaarden de voorlopige ontwerp-containerlocaties op ten behoeve van de start van het informatietraject (lees de inloopbijeenkomsten).

De voorlopige ontwerp-containerlocaties bestaan uit:

 • -

  Overzichtsplattegrond (zie bijlage B): met daarop de containerlocaties gemarkeerd; bestaande - en nieuwe locaties.

 • -

  Productblad per locatie (zie bijlage C); plattegrond met de locatie van OC, hoeveelheid aangesloten percelen, maximale loopafstand, insteekfoto van de locatie met het aantal container(s) en de betreffende in te zamelen fractie(s). Tenslotte een bijbehorende Adreslijst met de aangesloten percelen per locatie.

 

6. Belangenafweging

Bij het kiezen van locaties vindt per locatie een zorgvuldige afweging plaats op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn uitgewerkt in (niet limitatieve) toetsingscriteria zoals omschreven in de bijlage A van dit document. De interne zorgvuldige belangenafweging en de inspraakmogelijkheid van de individuele bewoners die zienswijzen hebben tegen een gekozen locatie leiden tot een definitieve locatie. Hierbij geldt het principe dat het algemene belang (bijvoorbeeld: doelmatige inzameling, het creëren van een veilige situatie, het behoud van een parkeerplaats of boom) in beginsel altijd voor op het individuele belang staat (‘niet bij mij voor de deur of in mijn directe omgeving’).

De uitvoering moet passen binnen het gemeentelijk budget (RMN begroting), het Grondstoffenbeleidsplan, de Afvalstoffenverordening 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

  

7. Ontwerpbesluit met afzonderlijke containerlocaties

Als de voorlopige containerlocaties aan de hand van randvoorwaarden zijn ingetekend begint het informatietraject met participatie (lees de inloopbijeenkomsten). Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit met de afzonderlijke containerlocaties, waarop de voorlopige plaats van de container wordt aangewezen. Reden voor een besluit met individuele containerlocaties is dat voorkomen moet worden dat een eventueel ingesteld beroep of ingediende zienswijze c.a. de gehele implementatie van omgekeerd inzamelen op alle in het Ontwerpbesluit aangewezen locaties kan belemmeren/vertragen. Dat is niet in het algemene belang van de gemeente/inwoners.

Het inzamelen van huishoudelijk afval is een wettelijke taak die is opgedragen aan de gemeente. In de huidige gemeentelijke Afvalstoffenverordening (en nieuwe verordening; eind 2019 vindt vaststelling plaats) en in het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit is vastgelegd hoe en met welke middelen de gemeente dit doet. Het aanwijzen van een perceel voor het gebruik van een ondergrondse container als inzamelvoorziening voor restafval geeft derhalve uitvoering aan een eerder genomen gemeentelijke beslissing, waartegen geen verweer meer mogelijk is.

Tegen een specifieke containerlocatie, dan wel toewijzing aan een specifieke containerlocatie, is een zienswijze mogelijk. Uit oogpunt van zorgvuldig bestuur, creëren van draagvlak en het zoveel mogelijk rekening kunnen houden met verschillende belangen, hanteert de gemeente een uitgebreid informatietraject. Dit informatietraject richt zich specifiek op het invoeren van ondergrondse containers voor restafval.

 

8. Fasering Informatietraject en het besluitvormingstraject

Dit onderdeel bestaat uit de volgende fasen:

 • 1.

  Ontwerpbesluit B&W over de aanwijzing per individuele containerlocatie per wijk/buurt als Ontwerpbesluit en publicatie ervan;

 • 2.

  Participatie-traject met inwoners (lees 4 inloopbijeenkomsten c.a.);

 • 3.

  Zienswijzetermijn van zes weken inzake punt 1;

 • 4.

  Behandeling van de ingekomen zienswijzen per individuele containerlocatie; er moet een rechtstreeks belang bestaan van de zienswijze-indiener ten opzichte van de individuele containerlocatie in zijn buurt;

 • 5.

  Definitief Besluit B&W overzichtsplan met de individuele containerlocaties, inclusief de Nota van Antwoord over de beantwoording van de ingediende zienswijzen.

 • 6.

  Publicatie van het definitieve Besluit van B&W;

 • 7.

  Beroepstermijn van zes weken begint en beroep heeft geen schorsende werking; wel kan een voorlopige voorziening worden gevraagd naast het ingestelde beroep. Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen tegen het besluit voor een individuele containerlocatie in zijn/haar buurt en niet tegen alle containerlocaties in gemeente. Ditzelfde geldt voor de voorlopige voorziening;

 • 8.

  Start uitvoering van de werkzaamheden na de publicatiedatum definitief Besluit B&W.

  

TOELICIHTING per fase

 

Ad 1. Ontwerpbesluit van B&W met vastlegging van de ontwerp containerlocaties en publicatie

B&W stellen het Ontwerpbesluit met bijbehorende stukken vast (is dit document) om dit vervolgens ter inzage te leggen op het gemeentehuis. Gedurende zes weken na de eerste dag dat het Ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden al hun vragen schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente of anderszins zienswijzen inbrengen. De locatie waar het Ontwerpbesluit ter inzage ligt en de termijn voor het indienen van zienswijzen, staan in de publicatie en op de gemeentelijke website.

Ad 2. Participatie-traject met inwoners.

Een eerste informatiebrief aan inwoners plus het houden van vier inloopbijeenkomsten. Een eerste vooraankondiging van het omgekeerd inzamelen in Baarn heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie en is gemeente breed verspreid (zie bijlage D). Informatie is via de gebruikelijke papieren media en via de website aangeboden. Daarnaast wordt ook via social media aandacht besteed aan het omgekeerd inzamelen in het algemeen. Daarnaast ontvangt ieder huishouden een brief met daarin informatie over de locaties in de buurt voor ondergrondse containers. Bij deze brief is een plattegrond gevoegd van de ontwerp-containerlocaties en worden inwoners uitgenodigd voor het bijwonen van de inloopbijeenkomsten. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt met inwoners die dat willen de dialoog aangegaan over de locatiekeuzen en over de praktische veranderingen als gevolg van de invoering van omgekeerd inzamelen. Indien het niet mogelijk is de vraag meteen te beantwoorden volgt het antwoord op een later moment, bij voorkeur mondeling of per e-mail. Zienswijzen kunnen op de avond zelf niet worden ingediend; deze mogelijkheid volgt op een later moment.

Ad 3. Zienswijzetermijn van zes weken begint op de dag zoals die in de publicatie staat vermeld.

Als belanghebbende kunt u een zienswijze op dit Ontwerpbesluit voor de locatie bij U in de buurt indienen. Alle binnengekomen reacties worden in het definitief besluit meegewogen in de vorm van een Nota van Antwoord. Bij uw zienswijze zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft, de containerlocatie waarop uw zienswijze gericht is en de reden van uw zienswijze. Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen indienen over een voorgenomen besluit kunnen later beroep bij de Raad van State aantekenen tegen een definitief besluit en een voorlopige voorziening vragen.

Ad 4. Behandeling van de ingekomen zienswijzen en de vertaling in een definitief Besluit.

Na de termijn van zes weken worden alle ingediende zienswijzen verzameld en in behandeling genomen. Het behandelen van een zienswijze bestaat in beginsel uit een interne herbeoordeling van het eerder genomen Ontwerpbesluit. Indien nodig vindt telefonisch overleg plaats met de indiener van een reactie of zienswijze. Huisbezoeken zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld om gezamenlijk naar de (on)mogelijkheid van een andere locatie te kijken. Hoewel een hoorplicht niet verplicht is wordt in de situaties waarbij nog geen mondeling contact is geweest met de indiener van de zienswijze, betrokkene vooraf telefonisch benaderd dan wel bezocht voor een toelichting op de zienswijze. Alle schriftelijk ontvangen reacties en alle zienswijzen handelt de gemeente schriftelijk af. In geval een zienswijze wordt afgewezen, wordt een volledige motivatie in de schriftelijke afwijzing opgenomen.

 

Ad 5. Definitief besluit B&W aangepaste Ontwerp-locatieplan

Het college van B&W nemen na het einde van de zienswijzetermijn een besluit over de ingediende zienswijzen (Nota van Antwoord) en nemen een definitief besluit over de containerlocaties. Indien het definitieve locatieplan is gewijzigd ten opzichte van het Ontwerpbesluit, krijgen alle betrokken inwoners daarover een brief. Bij het definitieve besluit over de containerlocaties is een overzicht gevoegd van de wijzigingen die er zijn ten opzichte van het Ontwerpbesluit en de reden ervan (Nota van Antwoord).

Ad 6. Publicatie van het definitieve besluit van B&W

Het definitieve besluit wordt gepubliceerd op de bij de gemeente Baarn gebruikelijke wijze (o.a. via de gemeentelijke website ). Tegen het besluit is conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen tegen het Besluit beroep aantekenen bij de Raad van State. De termijn waarbinnen het beroep door de Raad van State moet zijn ontvangen is zes weken na publicatie van het besluit. Beroep is enkel mogelijk als een zienswijze op het Ontwerpbesluit is ingediend, dan wel als het de indiener van het beroep een nieuwe belanghebbende is door wijziging van het Ontwerpbesluit. De werkwijze van de gemeente is er echter op gebaseerd dat wijzigingen van het Ontwerpbesluit geen aanleiding geven tot nieuwe belanghebbenden die zich in hun belang geschaad kunnen voelen. Mocht er zich een situatie voordoen waarin dit toch onvermijdelijk blijkt, dan wordt de betreffende locatie in een nieuw Ontwerpbesluit opgenomen.

Ad 7. Beroepstermijn van zes weken begint en beroep heeft geen schorsende werking

De start van de plaatsing van de containers volgt na publicatie van het definitieve Besluit. Inwoners die het aangaan ontvangen een brief over o.a. de planning van uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele overlast door de werkelijke plaatsing, zoals tijdelijke verkeersmaatregelen. Op locaties waartegen beroep wordt verwacht of is aangetekend, komen gedurende de beroepstermijn of procedure tijdelijk bovengrondse containers of wordt een andere voorziening in het publieke belang getroffen. Hiermee wordt beoogd om een brengvoorziening voor alle buurtbewoners te hebben gedurende de procedure.

Ad 8. Start uitvoering van de werkzaamheden na de publicatiedatum definitief Besluit.

Na plaatsing en controle van de werking van de containers gaan de containers in gebruik. De inwoners ontvangen een brief met daarbij een handleiding voor het gebruik van de container en hun toegangspas voor de containers op de aan hun woning toegewezen restafval containerlocaties. Vanaf het moment van de aansluiting op de containers zijn de inwoners krachtens de regels en voorschriften van de in de gemeente Baarn dan geldende Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit verplicht gebruik te maken van de ondergrondse container voor het aanbieden van hun restafval. De ingangsdatum daarvoor staat genoemd in de brief met het toegangspasje.

   

BIJLAGEN

 

 • A.

  Randvoorwaarden (ondergrondse)containers; toetsingscriteria.

 • B.

  Totaal overzicht ondergrondse containerlocaties Baarn

 • C.

  Productbladen per locatie

 • D.

  Vooraankondiging/informatiebericht Omgekeerd Inzamelen 2019