Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 225810Plannen | ruimtelijkGemeente Zeewolde Voorontwerp bestemmingsplan Aanpassen kruising Ganzenweg- Knardijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan wordt opgesteld voor ‘Aanpassen kruising Ganzenweg – Knardijk’.

Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van een voorontwerp waarover inspraak wordt verleend. Het plangebied omvat het kruispunt van de N302 (Ganzenweg), N306 (Harderdijk) en de N707 (Knardijk) plus diverse weggedeelten direct aansluitend op het kruispunt. 

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige turborotonde tegen een capaciteitsprobleem aan loopt. Uit studie naar de mogelijke oplossingsrichtingen komt naar voren dat de oplossingsrichting "ongelijkvloerse kruising" de meest robuuste oplossing is en het beste scoort op het kosten aspect.

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van de aanpassing van de kruising.

In het kader van zorgvuldige besluitvorming is gekozen om vrijwillig een MER op te stellen. Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan dan wel eerder ter inzage gelegd en voor advies aan de Cie-m.e.r. gestuurd.

Ter inzage

Vanaf dinsdag 17 september 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde. U kunt het voorontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0050.BPKruisingGAKD-VO01.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn tot en met 28 oktober 2019 kan iedereen een inspraakreactie naar voren brengen.

Dat kan:

  • -

    online via www.zeewolde.nl/inspraakbestemmingsplan. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M.F. Nagelhout, 0365229478.

 

In de inspraakreactie moet worden aangegeven op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan de reactie betrekking heeft.