Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 225659Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DE LANGEWEG 9A” TE ZEVENBERGEN

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 24 september 2019 tot en met 4 november 2019 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Langeweg 9A’ te Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01 Langewg9a-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie De Langeweg 9A te Zevenbergen. Op de locatie is een agrarisch teelt- en verwerkingsbedrijf gevestigd dat zich voornamelijk richt op de teelt van landbouwproducten en op het opslaan, bewerken en transporteren van landbouwproducten. Enkele jaren geleden is op het perceel een nieuwe bedrijfswoning gebouwd en is de oude afgebroken. Er is daarnaast extra verharding aangelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering, een hekwerk bij de toegang tot het perceel geplaatst en er is gestart met de aanleg van landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke oevers. Ook is er een steiger gebouwd, een keerwand en een waterbassin. Tot slot is het bedrijf dusdanig gegroeid dat er ook bedrijfsactiviteiten plaatsvinden buiten het vigerende bouw- en bestemmingsvlak. Om deze uitbreiding van het bedrijf naar de toekomst toe planologisch te borgen is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Procedure

Iedereen kan tot en met 4 november 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Langeweg 9A”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

 

Zevenbergen, 9 september 2019