Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2019, 225078Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Hoofdstraat – Joost van den Vondelstraat in Krimpen aan de Lek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat – Joost van den Vondelstraat in Krimpen aan de Lek met ingang van 18 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

De bestaande sociale woningbouwcomplexen aan de Hoofdstraat – Joost van de Vondelstraat worden gesloopt en hiervoor in de plaats komen twee nieuwe sociale woningbouwcomplexen terug. Omdat de nieuwe complexen anders op het perceel geplaatst worden dan de huidige complexen past de ontwikkeling niet binnen de bepalingen van het huidige bestemmingsplan en dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Zienswijze

Vanaf woensdag 18 september 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1906DK013-ON01

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar, tel. 14 0182.

 

Stolwijk 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

Namens deze:

mw. mr. M. Plantinga, secretaris, mr. R.S. Cazemier, burgemeester