Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 224750Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking maatwerk Persoonshaven te Rotterdam

Besluit lozen buiten de inrichting

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 20 juni 2019 hebben wij van Nuon Vattenfall Warmte een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering aan de Persoonshaven te Rotterdam.

 

Ter plaatse van de Persoonshaven te Rotterdam wordt vrijkomend grondwater bij bronneringswerkzaamheden vanuit een bodemsanering geloosd. Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal plaatsvinden in de periode van 14 oktober 2019 tot

13 december 2019.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, door het op leggen van voorschriften kan hier van worden afgeweken.

 

Het besluit is op 10 september 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130284.