Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 224749Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking maatwerk New-Energy/New-Orleans

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 29 april 2019 hebben wij een geluidsrapport ontvangen van New-Energy/New-Orleans. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen. Het betreft een horecagelegenheid gelegen aan Mauritsweg 46 B, 3012 JV Rotterdam.

 

De activiteiten van New-Energy/New-Orleans vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Op basis van artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten, gelet op artikel 8.42, vierde lid, van de Wet milieubeheer dat na het onherroepelijk worden van de onderhavige beschikking, het vorige maatwerkbesluit, met kenmerk 21712202/306242 van 4 maart 2014 wordt ingetrokken. Tevens hebben wij besloten dat, gelet op artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, om nieuwe maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid.

 

Het besluit is op 9 september 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130454.