Sint Nicolaasga en Joure: verleende standplaatsvergunning borstkankeronderzoek (SV 20190014/1940181016)

Op 4 september 2019 is een standplaatsvergunning verleend voor deze locaties. Het gaat om het innemen van een standplaats ten behoeve van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, van maandag 7 oktober t/m vrijdag 22 november 2019 op het parkeerterrein nabij de Doniahal aan de Dobbeleane te Sint Nicolaasga en van maandag 21 oktober 2019 t/m zaterdag 15 februari 2020 op de parkeerstrook aan de Sinnebuorren nabij het Museum te Joure.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente:telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.

Naar boven