Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herbestemmen en verbouwen van de Timmerfabriek  (wijzigen rijksmonument) op de locatie Koningsweg 37 in Vlissingen tot 4-sterren eco hotel met foodcourt restaurant en permanente expositie ‘Scheepswerf de Schelde’ in de multifunctionele ruimte op de begane grond

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het herbestemmen en verbouwen van de Timmerfabriek  (wijzigen rijksmonument) op de locatie Koningsweg 37 in Vlissingen tot 4-sterren eco hotel met foodcourt restaurant en permanente expositie ‘Scheepswerf de Schelde’ in de multifunctionele ruimte op de begane grond.  

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 12 september t/m 23 oktober 2019 stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website:www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

 

Naar boven