Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 221003Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ambtshalve intrekking Waldeck Pyrmontlaan 57 in Soest

De gemeente heeft op 27 juni 2019 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis en het gebruik van een gedeelte van de garage als werkkamer op delocatie Waldeck Pyrmontlaan 57 in Soest ambtshalve in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 2192421.

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent binnen zes weken na 29 juni 2019 schriftelijk bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.