Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 18 september 2019

 •  

Tijdstip : Na afloop van het Petear, in principe 20.30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 september 2019 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D.

Vaststellen nieuwe bebouwde komgrens in Nijemirdum

Voorstel:

1. onder verwijzing naar het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 20 april 2009, no. 824178, afdeling Verkeer en Vervoer, de volgende bebouwde komgrens van Nijemirdum opheffen:

• op het Wytlânsdykje, 145 meter ten noordwesten van de as van de Hoitebuorren en

2. de volgende bebouwde komgrens van Nijemirdum vaststellen:

• op het Wytlânsdykje, 310 meter ten noordwesten van de as van de Hoitebuorren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 3 B.

 •  

 

5D.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga.

Voorstel:

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga.

2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 4 B.

 •  

 

6D.

Verklaring van geen bedenkingen AZC Balk

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;

2. In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen AZC Balk juli 2019’;

3. De definitieve verklaring van geen bedenkingen(Vvgb) af geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (tijdelijk tot uiterlijk 17 maart 2022) op het perceel Wikelerdyk 9a in Balk.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 5 B.

 •  

 

7D.

Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren

Voorstel:

Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren met gelijktijdige intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning De Friese Meren 2015.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 6 B.

 •  

 

8D.

Jaarstukken 2018 Primus

Voorstel:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 van schoolbestuur Primus;

2. kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van Primus.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 7 B.

 •  

 

9D.

Herbenoeming Lid Raad van Toezicht Ambion

Voorstel:

Mevrouw M. Jansen te herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion per 9 juni 2019.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 8 B.

 •  

 

10D.

Verslag welstand 2018

Voorstel:

Het jaarverslag van Hûs en Hiem en het Verslag welstand gemeente De Fryske Marren over de welstandsadvisering in de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018 voor kennisgeving aannemen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 9 B.

 

 

11D.

Aanbesteding accountantsdiensten

Voorstel:

in te stemmen met het beschrijvend document voor de Europese aanbesteding van de accountancydiensten en de auditcommissie verzoeken in de in te stellen beoordelingscommissie zitting te nemen.

 

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20 B.

 

 

1 2 .

Beslút

 •  

 

1 3 B.

Vaststellen nieuwe bebouwde komgrens in Nijemirdum

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

1 4 B.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga.

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 5 B.

Verklaring van geen bedenkingen AZC Balk

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

1 6 B.

Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

1 7 B.

Jaarstukken 2018 Primus

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

1 8 B.

Herbenoeming Lid Raad van Toezicht Ambion

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

1 9 B.

Verslag welstand 2018

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

20 B.

Aanbesteding accountantsdiensten

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

21B.

Benoeming 2e waarnemend-voorzitter van de raad en benoemen lid werkgevers-commissie

Voorstel:

1. De benoeming van een nieuwe tweede waarnemend raadsvoorzitter uit het midden van de raad;

2. De benoeming van een vijfde lid van de werkgeverscommissie;

 •  

 

22

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

 

 

Naar boven