Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 220040Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Emmaplein Geleen

 

Registratienummer 2019/2419762

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan het Emmaplein in Geleen. Deze verkeersmaatregel zal uitgevoerd worden door het plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E6) met daaronder het kenteken op een onderbord (bord OB309).

Op de foto’s hieronder is de locatie van de beoogde parkeerplaats aangegeven.

 

2. Overwegingen

Op grond van artikel 3 van de “Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” komt de aanvrager in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

Voorstel is de gehandicaptenparkeerplaats te situeren op de plek naast de door de aanvrager beoogde plek.

De in te stellen individuele gehandicaptenparkeerplaats gaat ten koste van één algemene parkeerplaats. Het is echter gezien de medische situatie van de aanvrager en de geldende beleidsregels niet onredelijk om de parkeerplaats toe te wijzen. Overige bewoners en automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

Het Emmaplein is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 02-07-2018 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 03-09-2019

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp a.i.

 

 

H.G.M. Dieters

 

6. Inzage en zienswijzen

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 12-09-2019 tot en met woensdag 25-09-2019. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.