Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 219711Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning Venbergweg 7, 8 en 9 te Asten

Het veranderen en het in werking hebben van een bedrijf voor productie en levering van substraat en potgrond voor de tuinbouw (milieu);

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (bouwen);

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (RO).

 

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Venbergweg 7, 8 en 9 te Asten

het veranderen van een inrichting 04-09-2019

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 7 september 2019 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Ruimte ter inzage.

 

Tegen het besluit om omgevingsvergunning te verlenen kan, met ingang van de dag na de ter inzage legging van het besluit, gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend of door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

 

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.