Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 219439Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basis Registratie Personen (Wet BRP) gemeente Asten 2019

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op artikel 4.2 van de Wet BRP;

 

dat het voor het bijhouden van een actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie persoonsgegevens noodzakelijk is dat actief kan worden toegezien of

- inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie personen juiste en volledig zijn;

- danwel of personen die in Asten feitelijk wonen zich wel aan de Wet BRP houden;

 

besluit:

 

 

Artikel 1 Aanwijzen toezichthouders BRP

 • 1.

  De volgende functionarissen aan te wijzen als toezichthouder Wet BRP:

- de medewerkers van taakveld burgerzaken van team Dienstverlening;

- de medewerkers van taakveld KCC van team Dienstverlening;

- de toezichthouders en de BOA van team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid.

 • 2.

  De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

 

Artikel 2 Mandatering opleggen bestuurlijke boete

De teamleiders van het team Dienstverlening en team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid te mandateren voor het opleggen van een bestuurlijke boete:

 • ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 Wet BRP;

 • en aan degene met een woonadres in de gemeente Asten die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

 

Artikel 3

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ”Besluit aanwijzing toezichthouders Wet BRP 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 3 september 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester