Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 219111BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende nadere regels omtrent budget leefbaarheid (nadere regels budget leefbaarheid)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

 

overwegende dat

 • -

  het budget Leefbaarheid is bedoeld om snel, simpel en flexibel, maatregelen en of wensen ter versterking van de leefbaarheid in de kernen te realiseren of faciliteren;

 • -

  we (als pilot) het jaar 2019 gebruiken om te onderzoeken hoe we dit budget het beste kunnen inzetten;

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik voor een bijdrage vanuit het budget Leefbaarheid.

 • 2.

  Budget Leefbaarheid; het budget dat is bestemd voor maatregelen en of wensen in de kernen die de leefbaarheid versterken.

 • 3.

  Kernraad: een stads - of dorpsraad in de gemeente Medemblik

 • 4.

  Integraal team kernagenda: een collectief van ambtenaren dat zich integraal bezighoudt met de uitvoering van de kernvisies in de kernen.

Artikel 2 Uitgangspunten bijdrage.

 • 1.

  Een bijdrage uit het budget Leefbaarheid kan worden verleend voor een wens of maatregel die bijdraagt aan de leefbaarheid van een kern of van een groot deel ervan.

 • 2.

  Het plafond van dit budget is vastgesteld op €100.000,00 per jaar.

 • 3.

  Voor het toekennen van een bijdrage is het uitgangspunt 40% van de in artikel 4.2 genoemde kosten.

 • 4.

  Een bijdrage is maximaal €20.000,00.

 • 5.

  Maatregelen of wensen die vóór de inwerkingtreding van deze regels zijn gerealiseerd, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • 1.

  Er is breed draagvlak voor deze wens of maatregel; de aanvrager moet dit aantonen.

 • 2.

  De inwoners dragen bij aan de wens of maatregel; dat blijkt uit de aanvraag.

Artikel 4 Subsidieaanvraag en - verlening

 • 1.

  Het college kan met inachtneming van deze nadere regels een bijdrage uit het budget Leefbaarheid verstrekken aan een aanvrager.

 • 2.

  De indiening van de aanvraag is schriftelijk met een toelichting op de wens of maatregel en een overzicht van de geraamde kosten.

 • 3.

  De aanvraag wordt gedaan door een kernraad of vertegenwoordigers vanuit een kern te vergelijken met een kernraad.

 • 4.

  De aanvragen worden getoetst door het integrale team kernagenda; dit team geeft advies over toekenning en hoogte van de bijdrage.

 • 5.

  Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • 6.

  Na toekenning van de subsidie voor bijdragen hoger dan €5.000,-- kan het college een voorschot van 80% van de subsidie verlenen. Op grond van de verantwoording wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de betaling van het resterende subsidiebedrag plaats.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “nadere regels budget leefbaarheid”

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 23 juli 2019

De secretaris,

De burgemeester,