Beleidsregels reserves en voorzieningen uit subsidiegelden

Het college Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot vermogensopbouw door de subsidieontvanger uit gemeentelijke subsidiegelden;

gelet op artikel 13 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

 

BESLUIT:

 

De beleidsregels reserves uit subsidiegelden vast te stellen;

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Reserve:

 • bestemmingsreserve:een specifieke reserve, waaraan vooraf een bestemming is gegeven.

 • algemene of egalisatie reserve:vermogensbestanddelen die worden opgenomen om in de toekomst fluctuaties in de kosten op te vangen dan wel bij afbouw van de subsidie de frictiekosten op te vangen.

 • c.

  Voorziening: vermogensbestanddelen die worden gevormd voor uitgaven met het oog op toekomstige risico’s of verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum onzeker zijn en die samenhangen met de periode voorafgaand aan die datum.

 • d.

  Subsidieontvanger: rechtspersoon aan wie de subsidie wordt verstrekt.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle subsidies van de gemeente Apeldoorn voor zover de subsidie meer dan € 50.000,- bedraagt.

 

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve uit subsidiegeld is slechts mogelijk na toestemming door het college. Het college beslist op basis van een aanvraag voor een reserve. Deze aanvraag dient de subsidieontvanger per post of via een digitaal formulier in.

 • 2.

  In de aanvraag voor het vormen van een bestemmingsreserve wordt door de subsidieontvanger aangegeven:

 • a.

  het doel van de reserve;

 • b.

  een onderbouwing van de gewenste maximale omvang van de reserve;

 • c.

  een bestedingsplan

 • d.

  de verwachte levensduur van de reserve.

 

Artikel 4 Algemene reserve

 • 1.

  Het college stelt de subsidie vast op basis van de aanvraag tot subsidievaststelling. De subsidie wordt lager vastgesteld in het geval de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet conform de verleningsbeschikking zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Als de werkelijke kosten van de gesubsidieerde activiteiten lager of de inkomsten van de activiteiten hoger zijn geweest dan het onder art. 4.1 vastgestelde bedrag, mag de subsidieontvanger het verschil toevoegen aan de algemene reserve als bedoeld in artikel 4:72 Awb.

 • 3.

  De jaarlijkse toevoeging aan de algemene reserve is ten hoogste 10% van het vastgestelde subsidiebedrag.

 • 4.

  De totale hoogte van de uit ontvangen subsidiegelden gevormde (algemene en bestemmings-)reserves mag maximaal de omvang hebben van de laatstelijk vastgestelde subsidie.

 • 5.

  Als een instelling een hogere reserve vormt of de jaarlijkse toevoeging meer bedraagt dan het voorgeschreven maximum dan kan dit leiden tot een lagere subsidievaststelling of tot een intrekking of wijziging van de subsidieverlening voor het lopende of volgende subsidiejaar.

 • 6.

  Als blijkt dat de vorming en/of besteding van de bestemmingsreserve niet voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden, dan wordt de toestemming ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidievaststelling.

 • 7.

  De subsidieontvanger verantwoordt de onttrekkingen en toevoegingen jaarlijks op een overzichtelijke wijze in de jaarrekening met toelichting behorende bij de aanvraag tot subsidievaststelling. Bij ontbinding van de rechtspersoon wordt het met de gemeentelijke subsidie opgebouwde deel van de reserve teruggevorderd.

 

Artikel 5 Voorzieningen

De subsidie ontvanger informeert de gemeente Apeldoorn over de uit subsidiegelden gevormde voorziening.

 

Artikel 6 Afwijkingen

Het college kan in bijzondere omstandigheden bij onevenredige gevolgen van deze beleidsregels afwijken.

 

Artikel 7 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Deze beleidsregels:

 • 1.

  worden aangehaald als “Beleidsregels reserves en voorzieningen uit subsidiegelden”;

 • 2.

  treden in werking op de dag na officiële bekendmaking onder intrekking van de Beleidsregels reserves en voorzieningen uit subsidiegelden van 9 februari 2017.

 

 

 

 

In werking getreden: de dag na officiële bekendmaking op www.officiëlebekendmaking.nl/gemeenteblad.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van Apeldoorn van 17 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

De secretaris, De burgemeester,

Naar boven