Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 217418VerordeningenRegeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden (Subsidieregeling innovatieve projecten armoede en schulden gemeente Zutphen 2019)

 

Ons kenmerk: 146223

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op artikel(en) 3, derde lid en 5, vierde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2012;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden (Subsidieregeling innovatieve projecten armoede en schulden gemeente Zutphen 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2012;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  gemeente: de gemeente Zutphen.

 

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Op grond van deze regeling komen voor subsidie enkel en alleen in aanmerking (project-)activiteiten die een vernieuwende impuls geven aan het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente en een duurzaam effect bewerkstelligen. Deze activiteiten dragen bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid en hulpafhankelijkheid van inwoners van de gemeente en bevorderen bij voorkeur dat inwoners van de gemeente uit de armoede en schulden komen.

 • 2.

  Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het subsidiëren van activiteiten ter ondersteuning of uitbreiding van de reguliere activiteiten van de aanvrager of van de aan de (project-)activiteiten deelnemende partijen, ongeacht of deze hiervoor al subsidie van de gemeente ontvangt c.q. ontvangen of niet.

 • 3.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt in aanvulling op andere geldmiddelen van de aanvrager verstrekt. Een aanvrager moet aangeven over welke aanvullende geldmiddelen hij de beschikking heeft of kan krijgen.

 

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  Voor subsidie komen (project-)activiteiten in aanmerking die naar het oordeel van het college tenminste aan één van de volgende doelstellingen van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid bijdragen:

  • a.

   inwoners van de gemeente doen actief mee in en aan de samenleving;

  • b.

   door preventie en vroegsignalering wordt schulden- en armoedeproblematiek voorkomen;

  • c.

   (financiële) zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente wordt gestimuleerd;

  • d.

   kinderen worden niet de dupe van schulden en armoede van hun ouders;

  • e.

   organisaties en burgerinitiatieven werken samen en vullen elkaar slim aan, of

  • f.

   door laagdrempelige dienstverlening vinden inwoners van de gemeente de juiste ondersteuning.

 • 2.

  Ongeacht de duur van de (project)activiteiten, kan maximaal voor één jaar subsidie worden verstrekt.

 • 3.

  Het college beoordeelt in één keer alle ingediende aanvragen om subsidie aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   innovatie;

  • b.

   meerwaarde;

  • c.

   samenwerking;

  • d.

   duurzaam effect, en

  • e.

   effectiviteit.

 

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet vóór 1 oktober van enig jaar worden ingediend. Uitsluitend compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 2.

  De aanvrager moet een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.

 • 3.

  Het college kan een andere termijn stellen voor het indienen van de aanvraag.

 • 4.

  Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen voor het tijdstip van het indienen van de aanvraag.

 

Artikel 5 Aanvraag, in te dienen gegevens

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening, moet de aanvrager bij een aanvraag om subsidie in ieder geval de volgende gegevens overleggen:

  • a.

   een projectplan met bijbehorende begroting;

  • b.

   een beschrijving van de wijze waarop wordt gemonitord of de met de subsidie te bereiken doelstellingen worden behaald;

  • c.

   als een aanvrager een rechtspersoon is en voor het eerst subsidie bij het college aanvraagt: een recente kopie van het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Als het totale bedrag van de ingediende subsidiabele aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, komen de aanvragen die als beste zijn beoordeeld als eerste voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1.

  Als aan het bepaalde in deze regeling wordt voldaan, stelt het college, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, maar in afwijking van artikel 15 van de Algemene subsidieverordening, de subsidie direct vast.

 • 2.

  Het college beslist uiterlijk op 1 december van enig jaar op de aanvraag om subsidie.

 • 3.

  In de subsidiebeschikking wordt vermeld dat de subsidieontvanger uiterlijk drie maanden na afloop van het project een schriftelijke verantwoording moet indienen bij het college. Uit deze verantwoording moet blijken waaraan de subsidie is besteed en dat en hoe de doelstellingen en beoogde resultaten zijn behaald.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  er gegronde reden bestaat aan te nemen dat de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen wezenlijk belang zijn;

 • b.

  de activiteiten ook zonder gemeentelijke subsidie kunnen plaatsvinden dan wel de subsidie voor deze activiteiten naar het oordeel van het college aantoonbaar niet noodzakelijk is;

 • c.

  de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben;

 • d.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden aan het doel van de subsidie;

 • e.

  aan aanvrager al een andere gemeentelijke subsidie is verstrekt voor deze activiteiten.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling innovatieve projecten armoede en schulden gemeente Zutphen 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten op 27 augustus 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

Toelichting

 

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden. Op 23 april 2019 heeft het college namelijk besloten een budget beschikbaar te stellen voor innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden (2019 BW 00231). Met deze regeling en bijbehorende geldmiddelen wil het college het Zutphense armoede- en schuldenbeleid een extra impuls geven, waardoor het effectiever wordt en een meer duurzaam effect heeft.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

Van de aanvrager wordt verwacht dat hij indien mogelijk co-financiering voor het project weet te vinden. Als dit (nog) niet mogelijk is bij het indienen van de aanvraag, dan moet de aanvrager dit nader motiveren en aangeven wanneer er eventueel aanvullende geldmiddelen kunnen worden ingezet.

 

Artikel 3 Subsidiecriteria

Waar het om het onderscheidend criterium ‘innovatie’ gaat is het de bedoeling dat mogelijke subsidieontvangers worden uitgedaagd om met ideeën te komen die het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente een vernieuwende impuls geven. Dit kan ook betekenen dat er een vertaling van (bewezen) best practices naar de Zutphense situatie plaats vindt.

Bij het onderscheidend criterium ‘meerwaarde’ gaat het erom dat de (project)activiteiten iets toevoegen aan het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente. Het is aan de aanvrager om deze toegevoegde waarde te omschrijven.

Bij het onderscheidend criterium ‘samenwerking’ gaat het erom dat bij uitvoering van de (project)activiteiten waar nodig samenwerking wordt gezocht met relevante lokale partijen. Deze bundeling van krachten moet voorkomen dat er versnippering van activiteiten of onnodige dubbelingen optreden.

Bij het onderscheidend criterium ‘duurzaam effect’ is het van belang dat de (project)activiteiten bijdragen aan de vermindering van de kwetsbaarheid en hulpafhankelijk van de inwoners van de gemeente. Bij voorkeur draagt het project er aan bij dat inwoners van de gemeente uit de armoede en de schulden komen. Zo wordt een – door het college gewenste - beweging gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Bij het onderscheidend criterium ‘effectiviteit’ gaat het erom dat de (beoogde) resultaten van de (project)activiteiten in verhouding staan tot de gevraagde subsidie.

Het streven is dat het de (project)activiteiten binnen een jaar zijn afgerond. Als op basis van evaluatie blijkt dat er een langere periode nodig is om de (project)activiteiten (succesvol) af te ronden, is dit mogelijk. Er wordt hiervoor dan geen extra subsidie verstrekt.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

Omdat op één moment alle aanvragen om subsidie worden beoordeeld, moeten alle aanvragen vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend.

Voor het overige behoeft dit artikel geen toelichting.

 

Artikel 5 Aanvraag, in te dienen gegevens

In het Algemeen mandaatbesluit gemeente Zutphen 2016 is het vaststellen van een aanvraagformulier (dat overigens ook digitaal kan zijn en ook digitaal kan worden ingediend) gemandateerd aan de ambtelijke organisatie, omwille van de snelheid en de efficiency. Dit hoeft daarmee niet het college te doen. In het aanvraagformulier is opgenomen wat de aanvrager moet invullen, naast de op grond van het tweede lid van dit artikel te overleggen gegevens.

 

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond

Als het college een subsidieplafond heeft ingesteld en het totaalbedrag van de ingediende subsidiabele aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, komen de aanvragen die als beste zijn beoordeeld als eerste voor subsidie in aanmerking. Dit is bepaald in het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 7 Subsidievaststelling

De subsidie wordt op grond van het eerste lid direct vastgesteld, ook als het een subsidie bedraagt van meer dan € 5.000,-. Dit is in afwijking van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening geregeld, ter beperking van administratieve lastendruk en ter deregulering.

Op grond van het tweede lid beslist het college uiterlijk op 1 december van enig jaar.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

In dit artikel zijn de gronden opgenomen om de subsidie te weigeren, naast de weigeringsgronden zoals die volgen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van armoede en schulden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit kan echter alleen in die gevallen die niet zijn voorzien ten tijde van het vaststellen van de regeling. Wordt een geval onder de hardheidsclausule gebracht, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling op dit punt moet worden aangepast. Het geval is immers voorzienbaar geworden.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 1 1 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.