Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 2169Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Rondom de Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Rondom de Vecht, met bijbehorende stukken zoals de Nota zienswijzen, op 2 oktober 2018 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 4 januari 2019 tot en met donderdag 14 februari 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het plangebied van het bestemmingsplan Rondom de Vecht omvat het buitengebied dat is gelegen tussen de kernen Breukelen en Maarssen. Daarnaast zijn delen van de bebouwde kom van Maarssen en Breukelen toegevoegd aan het plangebied. Het bestemmingsplan is een herziening van het geldende bestemmingsplannen: Landelijk gebied Rondom de Vecht (januari 2006) en de partiële herziening (24 november 2009) en de eerste (april 2009) en tweede (november 2012) partiële herziening van bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht.

Alle ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de Nota zienswijzen. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van de Nota zienswijzen.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan Rondom de Vecht (NL.IMRO.1904. BPRondomdeVechtLGB-VG01) vanaf vrijdag 4 januari gedurende zes weken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien op het gemeentekantoor Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan uiterlijk tot en met donderdag 14 februari 2019 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 15 februari 2019 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Spaan of de heer T. Verkammen. Zie Contact & openingstijden op www.stichtsevecht.nl.