Verleende omgevingsvergunning, Koekoekslaan 12 (A 11276), 1171 PJ Badhoevedorp, TIG Sports B.V., het planologisch toestaan van een promodorp t.b.v. het KLM Open op de locatie Koekoekslaan 12 (A 11276) te Badhoevedorp. Met een instandhoudingstermijn tot 2 oktober 2019, datum besluit: 30-08-2019 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 9101738, OLO-nummer: 4568785.

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken, na de verzenddatum van het besluit, in te zien op ww.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Let op: de dag van bekendmaking is niet dezelfde datum als de publicatiedatum van dit blad. Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Naar boven