Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 216718Beschikkingen | afhandelingVerleende Ontheffing obstakel openbare weg, plaatsen van twee schaftwagens, 4 september 2019 tot 23 oktober 2019, op de parkeerplaats nabij Veenbesstraat, Soest

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 29 augustus 2019 op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest ontheffing hebben verleend om twee schaftwagens op de parkeerplaats nabij Veenbesstraat te Soest te plaatsen in de periode van 4 september 2019 tot 23 oktober 2019.

 

Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.

 

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak

 

Bezwaar maken

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning of genomen besluit. Dan kunt u, binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester of Burgemeester en Wethouders van Soest.

 

Als bij de verleende vergunning een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

 

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht.