Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 216651Beschikkingen | afhandelingKennisgeving incidentele festiviteit, Najaarsbock festival 2019, zaterdag 28 september 2019 van 12:00 uur tot 23:00 uur, terras van Grand café de Lindenhof, Van Weedestraat 131, Soest

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 27 augustus 2019 op grond van artikel 2:25 van de Najaarsbock festival 2019 op zaterdag 28 september 2019 van 12:00 uur tot 23:00 uur voor en op het terras van Grand café de Lindenhof aan de Van Weedestraat 131 te Soest

 

Kennisgeving incidentele festiviteit

Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft grand cafe de Lindenhof kennis gegeven van bovenstaande incidentele festiviteit.

  

Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638, postbus2000@soest.nl.

 

 

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak

 

Bezwaar maken

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning of genomen besluit. Dan kunt u, binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester of Burgemeester en Wethouders van Soest.

 

Als bij de verleende vergunning een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

 

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht.