Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2019, 215033VerordeningenRegeling tot eerste wijziging van de Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

De Regeling tot eerste wijziging van de Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

 

 

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 • B.

  Aan artikel 11, vijfde lid wordt aan het slot de volgende volzin toegevoegd: Bij nieuwbouw van woningen geldt dat dit aannemelijk gemaakt kan worden door het overleggen van een positief besluit van het college n.a.v. een principeverzoek voor het project.

 

C. Artikel 12, vierde lid, komt te luiden:

4. Voor realisatie van woningen door middel van functiewijziging of woningsplitsing geldt dat de sociale huurwoningen binnen 3 jaar na het verlenen van de subsidie gerealiseerd moeten zijn. Voor nieuwbouw geldt dat binnen 3 jaar na de verlening van de subsidie gestart moet zijn met de bouw van de woningen. Na de realisatie worden de sociale huurwoningen gedurende minimaal 10 jaar voor sociale verhuur aangeboden via het woonruimteverdelingssysteem Woning in Zicht (of een soortgelijk of opvolgend systeem), zodat de woningen via een transparant systeem worden aangeboden en toegewezen aan woningzoekenden met een passend inkomen. Indien er sprake is van een specifieke (zorg) doelgroep of de realisatie van één woning kan hiervan in overleg met de gemeente worden afgeweken;

 

D. Artikel 14 komt te luiden:

 

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

 • 3.

  Artikel 14 lid 2 is niet van toepassing indien de aanvrager op het moment van het indienen van de aanvraag niet beschikt over de benodigde vergunningen om het project te kunnen starten. De subsidie wordt dan onder de opschortende voorwaarde verleend dat:

  • a.

   Bij functiewijziging of woningsplitsing binnen één jaar na de subsidieverlening de benodigde vergunningen zijn afgegeven en onherroepelijk zijn geworden.

  • b.

   Bij nieuwbouw binnen twee jaar na de subsidieverlening de benodigde vergunningen zijn afgegeven en onherroepelijk zijn geworden.

4. De aanvrager kan binnen de termijn genoemd in lid 3 een aanvraag indienen voor uitbetaling van het voorschot waarbij hij kopieën van de benodigde vergunningen verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. Worden de benodigde vergunningen niet op tijd verstrekt, dan vervalt de subsidieverlening.

5. Mocht de situatie zich voordoen dat de vergunningen wegens bezwaar- en beroepsprocedures nog niet onherroepelijk zijn geworden, dan kan de aanvrager voor afloop van deze termijn een verzoek indienen bij het college om de termijn te verlengen. Het college kan vervolgens besluiten deze termijn te verlengen, indien het van oordeel is dat de vertraging niet of niet in overwegende mate aan de aanvrager is toe te rekenen.

 

E. In artikel 16, eerste lid wordt “www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies” vervangen door: de gemeentelijke website.

 •  

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met ingang van de dag na die waarop de regeling op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt in werking en werkt terug tot 01 augustus 2019.

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 27 augustus 2019

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester