Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2019, 214994Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2019, artikel 9 van het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), artikel 24 en 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

nadere regelgeving voor parkeervergunningen en – ontheffingen met daarin opgenomen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, de gebieden en tijdstippen waar en wanneer ze gelden en de aantallen die verstrekt worden.

 

Afdeling 1 Definities en begripsomschrijvingen

 

Artikel 1 Definities nadere regelgeving

 • 1.

  De definities en begripsomschrijvingen die zijn opgenomen in artikel 1 van de Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2019 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt verstaan onder parkeerschijfzone ofwel blauwe zone: door het college vast te stellen gebieden waarin sprake is van parkeerregulering middels parkeerschijven.

 

Afdeling 2 Algemeen

 

Artikel 2 Het aanvragen van een vergunning of ontheffing

Een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd met het formulier ‘parkeervergunning aanvragen’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Artikel 3 Het wijzigen van een kenteken op de vergunning of ontheffing

Een wijziging van het kenteken wordt doorgeven met het digitale formulier ‘kentekenwijziging doorgeven’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Artikel 4 Het opzeggen van een vergunning of ontheffing

Een vergunning of ontheffing wordt opgezegd met het formulier ‘opzegging parkeervergunning’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Afdeling 3 Voorwaarden voor vergunning- of ontheffing verlening

Voor gebieden met parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen worden vergunningen verleend en voor parkeerschijfzones worden ontheffingen verleend. Het college gaat terughoudend om met het verlenen van ontheffingen.

 

Artikel 5 Vergunning of ontheffing voor bewoners (categorie 1)

De aanvrager van een vergunning of ontheffing voor bewoners uit categorie 1:

 • 1.

  is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, of

 • 2.

  toont een huur- of koopcontract waaruit blijkt dat hij/zij eigenaar of huurder is van een woning op het adres in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 • 3.

  in het geval het kenteken niet op de naam van de aanvrager staat, toont de aanvrager ook een werkgeversverklaring of leasecontract, waaruit blijkt dat hij/zij houder is van het motorvoertuig waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 

Artikel 6 Vergunning of ontheffing voor bedrijven (categorie 2.1)

De aanvrager van een vergunning of ontheffing voor bedrijven uit categorie 2.1 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en

 • 1.

  voor bedrijven in een gebied met belanghebbendenplaatsen, parkeerschijfzone of parkeerapparatuurplaatsen geldt dat zij gevestigd zijn in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 • 2.

  voor bedrijven uit een gebied met parkeerapparatuurplaatsen geldt, naast dat zij gevestigd moeten zijn in het gebied, ook voor een vergunning moeten aantonen:

  • a.

   dat de auto in het gebied meerdere malen per dag wordt gebruikt, en

  • b.

   dat de auto nodig is voor het vervoer van bedrijfsgoederen (bijvoorbeeld: witgoed, catering, woonbedrijf etc.), en

  • c.

   dat de ritten moeilijk planbaar zijn.

 

Artikel 7 Tijdelijke vergunning voor bedrijven (categorie 2.2)

De aanvrager van een vergunning voor bedrijven uit categorie 2.2 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en

 • 1.

  voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in een gebied met belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen kunnen aantonen dat het in het belang van beroeps- of bedrijfswerkzaamheden noodzakelijk is de auto in het gebied te parkeren, ten behoeve van:

  • a.

   het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en openbare gebouwen, of

  • b.

   de tijdelijke uitoefening van het beroep of bedrijf in het gebied. Het gaat hierbij om bedrijven zoals bouw-, onderhouds-, installatie- en schoonmaakbedrijven, of

  • c.

   de (tijdelijke) uitoefening van medische beroepen voor wie het noodzakelijk is de auto in het gebied te parkeren. Het gaat hierbij om instellingen als artsen, dierenartsen en thuiszorginstellingen, of

  • d.

   overige (gemeentelijk) ambulante functies waarvoor het nodig is de auto in het gebied te parkeren.

 

Artikel 8 Abonnementhouder categorie 3

De aanvrager van een abonnement uit categorie 3 is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of bij de Kamer van Koophandel.

 

Afdeling 4 Aanwijzing van gebieden

Het college stelt de volgende gebieden vast. Deze gebieden zijn vastgesteld in het ‘Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen Súdwest-Fryslân 2019'.

 

Artikel 9 Parkeerapparatuurplaatsen

Gebied 1.1: parkeren binnen de stadsgrachten Sneek

Gebied 1.2: lang parkeren buiten de stadsgrachten in Sneek

Gebied 1.3: kort parkeren in Bolsward

 

Artikel 10 Belanghebbendenplaatsen

Gebied 2.1: Oude koemarkt Sneek

Gebied 2.2: Gemeentetuin Sneek

Gebied 2.3: Eerste Rang Sneek

Gebied 2.4: Hemdijk Sneek

Gebied 2.5: Stationsbuurt/Omgeving Veemarkt Sneek

Gebied 2.6: Noorderhoek Sneek

Gebied 2.7: Noorderpoort Sneek

Gebied 2.8: Bloemenbuurt Sneek

Gebied 2.9: Bomenbuurt/Normandia Sneek

Gebied 2.10: Het Eiland Sneek

Gebied 2.11: Sperkhem Sneek

Gebied 2.12: Lemmerweg-Oost Sneek

Gebied 2.13: Watertorenkwartier Sneek

Gebied 2.14: Achter de Smeden Bolsward

Gebied 2.15: Makkum centrum

Gebied 2.16: Kern Hindeloopen

Gebied 2.17: Nieuwstad/Mekúljes Hindeloopen

Gebied 2.18: Popmawal IJlst

Gebied 2.19: Oudega centrum

 

Artikel 11 Parkeerschijfzone

Gebied 3.1: Makkum

Gebied 3.2: Workum

 

Artikel 12 Overige gebieden

Het college kan naast de genoemde gebieden een vergunning of ontheffing verlenen voor een nader te bepalen gebied.

 

Afdeling 5 Nadere regels voor de geldigheid, tijden en aantallen van een vergunning of ontheffing.

 

Artikel 13 Geldigheid vergunning of ontheffing per gebied

De parkeervergunning of ontheffing is geldig voor alle straten binnen één van de genoemde gebieden waarvoor de aanvrager een vergunning of ontheffing aanvraagt, zoals aangeduid in artikel 9, 10 en 11. Deze gebieden zijn vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen of -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2019.

 • 1.

  Vergunningen voor gebied 2.17 zijn alleen geldig op het gedeelte van de Mekúljes dat is aangewezen als belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Vergunningen voor gebied 2.15 en ontheffingen voor gebied 3.1 zijn geldig voor alle straten in de gebieden 2.15 en 3.1, met uitzondering van het Plein en de Markt.

 • 3.

  Abonnementen uit categorie 3 zijn alleen geldig voor gebied 1.2.

 • 4.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 14 Geldigheidsduur vergunning of ontheffing

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing op kenteken wordt voor onbepaalde tijd verleend, tenzij:

  • a.

   bij het verlenen van de vergunning of ontheffing bekend is dat deze voor bepaalde tijd nodig is, of

  • b.

   de aanvrager van de vergunning of ontheffing nadrukkelijk vraagt om een vergunning of ontheffing voor bepaalde tijd, of

  • c.

   het een vergunning is voor parkeerapparatuurplaatsen. Deze worden voor minimaal één kalendermaand en maximaal 1 jaar verleend.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing op naam (zonder kenteken) wordt verleend voor een periode van maximaal 1 jaar, waarbij sprake is van een vaste vervaldatum (1 januari van het volgende jaar), tenzij:

  • a.

   bij het verlenen van de vergunning of ontheffing bekend is dat deze voor bepaalde tijd nodig is, of

  • b.

   de aanvrager van de vergunning of ontheffing nadrukkelijk vraagt om een vergunning of ontheffing voor bepaalde tijd.

 • 3.

  Een abonnement wordt verleend voor minimaal één kalendermaand en maximaal één jaar.

 

Artikel 15 Tijden vergunning of ontheffing per gebied

 • 1.

  De tijden waarop de vergunningen voor de gebieden 1.1 en 1.2 geldig zijn, worden vastgesteld op: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

 • 2.

  De tijd waarop de vergunning voor het gebied 1.3 geldig is wordt vastgesteld op: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

 • 3.

  De tijden waarop de vergunningen voor de gebieden 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 en 2.13 geldig zijn, worden vastgesteld op: maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 21.00 uur. Voor de overige gebieden 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 en 2.19 en de navolgende straten: Julianastraat, Beatrixstraat, Emmastraat, Stationsstraat, Westersingel, Pr. Julianapark, Willemstraat, Sophiastraat, Emmastraat, Almastraat, Geeuwkade, Korte Veemarktstraat, Lange Veemarktstraat geldt geen eindtijd.

 • 4.

  De tijd waarop de vergunning voor het gebied 2.15 geldig is, wordt vastgesteld op: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 5.

  De tijden waarop de ontheffingen voor de gebieden 3.1 en 3.2 geldig zijn worden vastgesteld op: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 6.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 16 Aantal vergunningen per gebied voor bewoners (categorie 1)

 • 1.

  Voor gebied 1.1 en 1.2 kunnen bewoners maximaal 2 vergunningen op kenteken per adres aanvragen, waarbij

  • a.

   bewoners uit gebied 1.1 met de eerste vergunning mogen parkeren in gebied 1.1 en 1.2 en met de tweede vergunning mogen parkeren in gebied 1.2.

  • b.

   de aanvrager uit gebied 1.1 slechts voor 1 parkeervergunning in aanmerking komt als hij over eigen parkeergelegenheid beschikt. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend voor gebied 1.2.

 • 2.

  Voor gebied 2.1 tot en met 2.13 kunnen een onbeperkt aantal vergunningen op kenteken per adres worden aangevraagd en maximaal 1 vergunning op naam (zonder kenteken).

 • 3.

  Voor gebied 2.15 tot en met 2.19 kan maximaal 1 vergunning op kenteken per adres worden aangevraagd, tenzij er al een vergunning voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 4.

  Voor gebied 3.1 en 3.2 kan maximaal 1 ontheffing op kenteken per adres worden aangevraagd, tenzij er al een vergunning voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt over eigen parkeergelegenheid in het gebied waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, wordt het aantal te verstrekken vergunningen of ontheffingen verminderd met één.

 • 6.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 17 Aantal vergunningen per gebied voor bedrijven (categorie 2.1)

 • 1.

  Voor de gebieden 1.1 kunnen maximaal 2 vergunningen op kenteken per adres worden aangevraagd.

 • 2.

  Bedrijven uit gebied 2.1 tot en met 2.13 met 15 werknemers of meer komen in aanmerking voor maximaal 5 vergunningen.

 • 3.

  Bedrijven uit gebied 2.1 tot en met 2.13 met minder dan 15 werknemers komen in aanmerking voor maximaal 3 vergunningen.

 • 4.

  In gebied 2.14 worden maximaal 6 vergunningen op naam verstrekt aan de exploitant van het adres Marktplein 5 in Bolsward.

 • 5.

  Bedrijven uit het gebied 2.15 tot en met 2.19 kunnen maximaal 1 vergunning op kenteken per adres aanvragen, tenzij er al een vergunning voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 6.

  Bedrijven uit het gebied 3.1 en 3.2 kunnen maximaal 1 ontheffing op kenteken per adres aanvragen, tenzij er al een ontheffing voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 7.

  Indien de aanvrager beschikt over eigen parkeergelegenheid in het gebied waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, wordt het aantal te verstrekken vergunningen of ontheffingen verminderd met één.

 • 8.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 18 Aantal vergunningen per gebied voor abonnementhouders (categorie 3)

Voor gebied 1.2 kunnen een onbeperkt aantal vergunningen worden aangevraagd. Op verzoek van de vergunninghouder kan een pasje worden verstrekt om de Boschpleingarage en/of de Normandiagarage in en uit te rijden.

 

Artikel 19 Aantal kentekens per vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunningen of ontheffingen op kenteken worden verleend voor maximaal 1 kenteken.

 • 2.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het aantal kentekens per vergunning of ontheffing.

 

Afdeling 6 Inwerkingtreding en citeerregel

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

 • 2.

  De uitvoeringsregels Parkeervergunningen en ontheffingen, algemeen zoals vastgesteld op 26 mei 2015, de uitvoeringsregels parkeervergunningen Hindeloopen zoals vastgesteld op 12 oktober 2015 en de uitvoeringsregels parkeervergunningen Oudega zoals vastgesteld op 12 oktober 2015 worden ingetrokken.

 

Artikel 21 Citeerregel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2019’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân op 13 augustus 2019,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris