Agenda Petear

Gewijzigde versie

 •  

Datum : 4 september 2019

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter Petear 1 : de heer C. van Hes

 •  

Griffier Petear 1 : mevrouwH.A. van Dijk-Beekman

Voorzitter Petear 2: de heer R.J. Roelevink

Griffier Petear 2: de heer R.M. Koster

 •  

 

 •  

Petear 1 , Skarsterlânzaal

 •  

 

P1.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

P1.2

Vaststellen nieuwe bebouwde komgrens in Nijemirdum

Voorstel:

1. onder verwijzing naar het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 20 april 2009, no. 824178, afdeling Verkeer en Vervoer, de volgende bebouwde komgrens van Nijemirdum opheffen:

• op het Wytlânsdykje, 145 meter ten noordwesten van de as van de Hoitebuorren en

2. de volgende bebouwde komgrens van Nijemirdum vaststellen:

• op het Wytlânsdykje, 310 meter ten noordwesten van de as van de Hoitebuorren.

Toelichting: In de nieuwe woonwijk Wytlân in Nijemirdum is Master Bodestrjitte gerealiseerd, die nu deels nog buiten de bebouwde kom ligt, waar een maximum snelheid van 60 km/uur geldt. In het kader van verkeersveiligheid wordt de raad gevraagd de huidige bebouwde komgrens in noordwestelijke richting te verleggen en aan te laten sluiten op bestaand 30 km-gebied.

 •  

 

P1.3

( Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga.

Voorstel:

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga.

2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Er zijn binnen de huidige bestemming ‘Dienstverlening’ onvoldoende mogelijkheden om met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid af te wijken van dit bestemmingsplan. Ook biedt artikel 4 bijlage II van de Bor (kruimelgevallen) geen mogelijkheden om aan de aanvraag tegemoet te komen met een buitenplanse afwijking. De vergunning kan alleen worden verleend met een uitgebreide voorbereidings-procedure. Aan de raad wordt voorgesteld een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat het college de procedure kunnen vervolgen door het ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

 •  

 

P1.4

Verklaring van geen bedenkingen AZC Balk

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;

2. In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota zienswijzen AZC Balk juli 2019’;

3. De definitieve verklaring van geen bedenkingen(Vvgb) af geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (tijdelijk tot uiterlijk 17 maart 2022) op het perceel Wikelerdyk 9a in Balk.

Toelichting: In het kader van de uitgebreide procedure aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijk AZC te Balk, waarvoor de raad op 10 april 2019 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (Vvgb) heeft afgegeven, is deze concept-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Er is een viertal zienswijzen ingediend, waarop in de Reactienota wordt ingegaan. Wanneer de raad instemt met de Reactienota en de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan het college de omgevingsvergunning definitief verlenen.

 •  

 

P1.5

Vvgb vestigen Scania Joure op de uitbreiding van het bedrijventerrein Joure - De Ekers 3

Voorstel:

1. Kennis nemen van de ingediende zienswijze;

2. Met inachtneming van de ingediende zienswijze en de beantwoording en verwerking daarvan de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 o van de Wabo voor het vestigen van Scania Joure op de uitbreiding van het bedrijventerrein Joure - De Ekers 3.

Toelichting : Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Tijdens de terinzagelegging is er één zienswijze ingediend en wel door Gedeputeerde Staten van Fryslân, die wijzen op de verleenbaarheid op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) met name voor wat betreft de uitstoot van stikstof. Het college stelt aan de raad voor de zienswijze ongegrond te verklaren omdat er (oude berekeningssystematiek) geen toename is van stikstof uitstoot.

Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 4 september geagendeerd voor Debat en Beslút .

 •  

 

P1. 6

Sluiting

 

 •  

Petear 2, Lemsterlandkamer

 •  

 

P2.1

Opening en vaststellen agenda

 •  

 

P2.2

Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren

 •  

Voorstel:

Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren met gelijktijdige intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning De Friese Meren 2015.

Toelichting: De verordening van 2015 is niet meer actueel door veranderingen in wet- en regelgeving. Ook de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak heeft gedaan over het Pgb. De grondslag voor het bepalen van de hoogte van het Pgb dient in de verordening in plaats van beleidsregels te worden bepaald. Daarom wordt van de raad gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert positief over de nieuwe Verordening.

 •  

 

P2.3

Jaarstukken 2018 Primus

Voorstel:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 van schoolbestuur Primus;

2. kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van Primus.

Toelichting: De gemeenteraad moet op basis van de wet instemmen met de financiële jaarstukken van Primus en daarnaast kennis nemen van het verslag van de werkzaamheden van Primus.

In 2016 is Primus een holding aangegaan met schoolbestuur De Basis. Dit heeft geen invloed op de toezichthoudende taak van de gemeenteraad. De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 396.000,-

 •  

 

P2.4

Herbenoeming Lid R aad van Toezicht Ambion

Voorstel:

Mevrouw M. Jansen te herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion per 9 juni 2019.

Toelichting: Sinds 2016 maakt schoolbestuur Primus (openbaar onderwijs in De Fryske Marren) deel uit van de holding Ambion. De andere dochter van Ambion is schoolbestuur van ‘De Basis’, met openbare scholen in Heerenveen. De RvT van Ambion draagt Mw. M. Jansen voor ter herbenoeming. Een lid van de Raad van Toezicht kan eenmaal worden herbenoemd, iets dat een bevoegdheid is van de gemeenteraden van De Fryske Marren en Heerenveen.

 

 

P2.5

Verslag welstand 2018

 

Voorstel:

Het jaarverslag van Hûs en Hiem en het Verslag welstand gemeente De Fryske Marren over de welstandsadvisering in de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018 voor kennisgeving aannemen.

Toelichting: Het verslag over 2018 verschaft aan de gemeenteraad een beeld over de uitvoering van de welstandsadvisering en de werkbaarheid van de door de raad vastgestelde Welstandsnota 2014 DFM.

 

 

P2.6

Sluiting

 

 

 •  

 

 

Naar boven