Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 21024Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen en artikel 151b van de Gemeentewet (Veiligheidsrisicogebieden) voor de gemeente Sittard-Geleen.

 

 

De burgemeester van Sittard-Geleen;

 

Gezien het (mondeling gegeven) advies aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de Politie Eenheid Limburg van 22 januari 2019;

 

Gehoord de beraadslaging in het lokale driehoeksoverleg van 22 januari 2019 met de Officier van Justitie en de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de Politie Eenheid Limburg;

 

O v e r w e g e n d e:

 

 • -

  dat uit het advies aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de politie blijkt dat op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van een explosief, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; 

   

 • -

  dat hij de beweegredenen van het (mondeling gegeven) voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de politie van 22 januari 2019 tot de zijne heeft gemaakt; 

   

 • -

  het bezit en gebruik van een explosief groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

   

 • -

  dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van explosieven op te treden;

   

 • -

  dat het wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

   

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

   

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

   

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;

   

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

   

 • -

  dat de verwachting bestaat dat de aanwijzing van dit gebied voor een periode van een maand (dinsdag 22 januari 2019 te 13:00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 13:00 uur) noodzakelijk is om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van explosieven terug te kunnen dringen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sittard-Geleen en artikel 151b van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

 • 1.

  de gemeente Sittard-Geleen, zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sittard-Geleen dinsdag 22 januari 2019 te 13:00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 13:00 uur;

   

 • 2.

  dat dit besluit op 22 januari 2019 wordt gepubliceerd in het Elektronisch gemeenteblad op www.sittard-geleen.nl en in werking treedt op dinsdag 22 januari 2019 te 13:00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 13:00 uur.

   

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 22 januari 2019

 

De burgemeester van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox

Bijlage Veiligheidsrisicogebied