Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 20845Plannen | ruimtelijkGewijzigde vaststelling facetbestemmingsplan karakteristieke objecten

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het facetbestemmingsplan karakteristieke objecten, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpmigfpkarobjecten-va01, gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het plan beschermt de verzameling boerderijen, woonhuizen, winkelpanden, kerken en ander (industrieel) erfgoed in de gemeente Midden-Groningen tegen ongewenste sloop. Het behoud en stimuleren van (her)gebruik van erfgoedpanden is een belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de eerder vastgestelde lijsten met karakteristieke objecten (erfgoedlijsten).

 

Het facetbestemmingsplan, met regels voor bescherming en sloop van karakteristieke objecten, is een aanvulling op bestaande bestemmingsregels. Dit verklaart dat alleen erfgoedpanden in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De overige regels in de onderliggende bestemmingsplannen blijven daarnaast van toepassing.

 

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Toevoegen van enkele objecten naar aanleiding van een zienswijze.

  • Aanpassing in de regels voor agrarische bedrijfsgebouwen.

  • Bijlage Lijst karakteristieke objecten, aangevuld met enkele nieuwe objecten (vanwege zienswijze) en redengevende omschrijvingen Buitengebied voormalig Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

 

Het plan inzien

Het facetbestemmingsplan karakteristieke objecten met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019.

Tijdens deze periode is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952. bpmigfpkarobjecten-va01. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Niet-plaatsgebonden. Daarnaast kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag dat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.