Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van een douglas, een berk en een grove den op de locatie Koningin Emmalaan 5 in Eerbeek

Status: verleend

Datum verzonden: 25 januari 2019

Locatie: Koningin Emmalaan 5 in Eerbeek

Voor: het kappen van een douglas, een berk en een grove den

Herplant: geen

Activiteit(en): Kap

Registratienummer: SXO-2019-0008

Inzien vergunning

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouder, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 30 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven