Beleidsregel Diplomazwemmen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • Gelezen het voorstel van 24 juli 2019;

 • Gelezen de op 22 juni 2015 door de Gemeenteraad van Gennep vastgestelde motie ten aanzien van het ontwikkelen van een vangnet voor kinderen uit minimagezinnen in groep 3 / 4 om te leren zwemmen;

 • Gelezen onderdeel II.3 van het collegeprogramma 2019 – 2022 “Volle Kracht Vooruit!”

 • Gelet op het daarvoor door de Gemeenteraad in de begroting van 2016 en latere jaren gevoteerde budget van € 13.000,- per jaar voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en per 2019 gevoteerde budget van € 15.000,- per jaar voor kinderen met een beperking;

 • Gehoord de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein, de Stichting MaGe, de Stichting Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld De Stuwwal;

 • Gezien het gezamenlijk aanbod van de in Gennep werkzame aanbieders van zwemlessen van 21 oktober 2015 en het aanbod voor het aanbieden van zwemlessen aan kinderen met een beperking van 20 juni 2019;

 

besluit:

 

De Beleidsregel Diplomazwemmen 2019 vast te stellen

 

 

BELEIDSREGEL DIPLOMAZWEMMEN 2019

voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen met een beperking

 

Artikel 1. doelgroep

 • a.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen met een beperking, die nog niet beschikken over een erkend zwemdiploma, zoals uitgegeven door of namens het Nationaal Platform Zwembaden – NRZ.

 • b.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot 12 j aar en kinderen met een beperking tot 18 jaar.

 • c.

  Een gezin heeft een laag inkomen, als het op het moment van aanvraag een inkomen heeft van ten hoogste 120% van het minimumloon. Het inkomen wordt berekend volgens de bepalingen van de Participatiewet.

 • d.

  Een kind heeft een beperking indien het door fysieke of psychische oorzaken niet kan deelnemen aan reguliere vormen van zwemonderwijs.

 

Artikel 2. Verstrekking en budgetplafond

 • a.

  Burgemeester en wethouders maken een afspraak met de in Gennep werkzame zwemaanbieders, waarin zij vragen om aan deze doelgroep tegen een gepast tarief een programma van zwemlessen aan te bieden. Voor de doelgroep kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is dat inclusief het behalen van een erkend diploma als bedoeld in artikel 1, voor kinderen met een beperking kan een maatwerkafspraak worden gemaakt als behalen van een diploma binnen een jaar niet realiseerbaar is.

 • b.

  Burgemeester en wethouders kennen op verzoek ten behoeve van een kind als bedoeld in artikel 1, een programma van zwemlessen toe, na toetsing of het kind tot de doelgroep behoort.

 • c.

  De geldelijke vergoeding wordt door de gemeente rechtstreeks uitbetaald aan de zwemaanbieder die het programma aanbiedt.

 • d.

  Er is een jaarlijks budgetplafond ter hoogte van het budget dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kennen geen zwemlessen toe als het budgetplafond is bereikt. Toekenningen worden op volgorde van de datum van melding beoordeeld.

 

Artikel 3 Procedure voor aanmelding

 • a.

  Er komt een aanmeldpunt bij de gemeente.

 • b.

  Dit aanmeldpunt wordt via de scholen in groep 4 en groep 5 bekendgemaakt aan alle ouders, die zich kunnen melden bij de gemeente. Burgemeester en wethouders maken afspraken met de basisscholen en scholen van speciaal onderwijs over het voorkomen van niet-gebruik.

 • c.

  Burgemeester en wethouders vragen aan de ouders toestemming om via bestandskoppeling te toetsen of zij tot de doelgroep behoren.

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen een deskundigenoordeel inwinnen, wanneer zij van mening zijn dat een kind géén beperkingen heeft als bedoeld in artikel 1 letter d. De kosten daarvoor worden gedragen door de gemeente.

 • e.

  Burgemeester en wethouders melden na toekenning van het zwemprogramma het kind aan bij de gezamenlijke zwemaanbieders, die in onderling overleg met de ouders afspraken maken over lestijden. De zwemaanbieders kunnen jonge kinderen weigeren, als zij van oordeel zijn dat deze nog niet voldoende in staat zijn om aan het zwemonderwijs deel te nemen.

 

Artikel 4. Financiële afspraken

 • a.

  De zwemaanbieder die het programma aanbiedt, stuurt de gemeente per kind een factuur onder vermelding van naam en BSN-nummer voor het cursusbedrag. De aanmelding als bedoeld in artikel 3e geldt als concrete opdrachtverstrekking.

 • b.

  De zwemaanbieder meldt aan de gemeente:

 • Als er tussentijdse uitval plaatsvindt;

 • Als het diploma behaald is.

 • c.

  Bij tussentijdse uitval verlaagt de zwemaanbieder de factuur naar rato van de reeds gemaakte kosten.

 • d.

  Ten onrechte uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd van de zwemaanbieder.

 • e.

  Bij tussentijdse uitval die verwijtbaar of toerekenbaar is aan de ouders, kan de uitbetaalde vergoeding worden verhaald op de ouders. Burgemeester en wethouders kunnen in ieder geval geheel of gedeeltelijk van verhaal afzien als verhaal op sociale of financiële gronden onevenredig bezwarend is.

 

Artikel 5. Overige beleidskaders en looptijd

 • a.

  Burgemeester en wethouders vragen bij het maken van toekomstige publiek- of privaatrechtelijke afspraken met zwemaanbieders om medewerking aan de uitvoering van deze beleidsregel. Burgemeester en wethouders kunnen dit als voorwaarde aan een aanbesteding en/of subsidieverstrekking verbinden.

 • b.

  Deze beleidsregel treedt in werking op het moment van bekendmaking.

 • c.

  De Beleidsregel Diplomazwemmen, vastgesteld op 3 januari 2017, wordt met ingang van de datum van de inwerkingtreding als bedoeld in het vorige lid, ingetrokken.

 • d.

  Deze beleidsregel is vastgesteld voor onbepaalde tijd, maar vervalt van rechtswege met ingang van het jaar dat de gemeenteraad geen middelen voor de uitvoering ervan begroot.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Naar boven