Gemeenteblad van Westerwolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeGemeenteblad 2019, 205473Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning vellen houtopstand: Voorstraat nabij nr. 2, Oudeschans, één beuk, met herplant, verzenddatum: 15 augustus 2019;

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de omgevingsvergunning is verleend.

Inwerkingtreding

Omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen treden pas in werking ná afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Dit houdt in dat er pas gekapt mag worden na deze periode van zes weken. Het voorgaande is niet van toepassing bij noodkap, deze treden namelijk direct in werking.

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis in Sellingen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken.

Bezwaar of voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders. Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.