Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20539Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregel – Tijdelijke verkeersmaatregel te Grathem

Op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019 vinden in Grathem de open dagen/kasteelbezichtigingen van kasteel Groot Buggenum plaats. Hierdoor zal op een gedeelte van de Loorderstraat te Grathem een tijdelijk parkeerverbod aan beide zijden van de weg worden ingesteld. Het betreft het gedeelte van de Loorderstraat vanaf de Brugstraat tot aan de woning Loorderstraat nr. 5. Het parkeerverbod zal worden ingesteld op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.