Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 20506Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – Verkoop van potgrond in Roggel en Heibloem

- Harmonie Amicitia Roggel: Verkoop van potgrond van 8 maart tot en met 15 januari 2019 in de kern Roggel en Heibloem. Verzenddatum 24 januari 2019

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.