Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 204505Overige overheidsinformatieOntwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Turfsingel-Schuitendiep

Sommige woningen die in 1986 blootstonden aan een hoge geluidbelasting door wegverkeerslawaai vallen onder de saneringsregeling van de Wet geluidhinder. Dit geldt onder meer voor 67 woningen vanwege het wegverkeerslawaai van de Turfsingel en het Schuitendiep in Groningen. Toelichting: alleen deze 67 resterende ‘saneringswoningen’ die niet eerder hebben meegedaan aan een geluidsaneringsproject, vallen nu nog onder de saneringsregeling van de Wet geluidhinder.  

Burgemeester en wethouders hebben een Ontwerp-saneringsprogramma gemaakt met maatregelen om de geluidbelasting in deze 67 ‘saneringswoningen’ indien nodig te verminderen.

Het programma ligt de komende weken ter inzage. Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders het Saneringsprogramma definitief vaststellen en indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van donderdag 22 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijke Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak en op werkdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Tot donderdag 3 oktober 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het Ontwerp-saneringsprogramma naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken via telefoon 14 050. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit onderwerp.

Groningen, 21 augustus 2019