Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2019, 203582Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels schoolzwemmen Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels Schoolzwemmen Meierijstad

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan de in het tweede lid genoemde onderwijspartij die schoolzwemmen/natte gymles aanbiedt. De activiteiten zijn gericht op het behalen van een zwemdiploma dan wel het vergroten van de zwemvaardigheid:

 • 2.

  Voor subsidie komen de volgende scholen in aanmerking:

  • a.

   HUB Noord-Brabant, locatie Veghel;

  • b.

   SBO De Wissel (Skipov) te Veghel;

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Schoolzwemmen/natte gymles wordt in plaats van een reguliere gymles ingevuld.

 • 2.

  Onder het begrip schoolzwemperiode wordt een periode van maximaal 40 weken per jaar bedoeld.

 • 3.

  Subsidiering vindt plaats per schooljaar in plaats van kalenderjaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 • 4.

  Het schoolzwemmen wordt verzorgd door gediplomeerd personeel.

 • 5.

  Taken en verantwoordelijkheden van zwembad(personeel)/leerkrachten moeten zijn vastgelegd in het VSG protocol Schoolzwemmen. Dit protocol, inclusief bijlagen beogen de verantwoordelijkheden en taken tussen de partijen onderling af te spreken en te verduidelijken. Dit met als doel de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. De subsidieontvanger neemt het initiatief om dit met het zwembadpersoneel af te stemmen.

Artikel 3 Subsidiegrondslag

Onderwijspartij

Berekening subsidie per schooljaar

SBO de Wissel

€ 79,03 x aantal groepen x aantal weken

(V)SO HUB Noord-Brabant, locatie Veghel

€ 79,03 x aantal groepen x aantal weken -/- fictieve rijksvergoeding van € 6.659

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij