Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 202273Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 31 juli 2019 tot en met 7 augustus 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Koekoeksedijk 16 in Zevenbergen

aanleggen van een kraanbaan

1 augustus 2019

Stadhuisring 1 in Klundert

wijzigen eerder verleende omgevingsvergunning (wijzigen uitvoeren schilderwerken)

22 juli 2019

Drogedijk 57 in Oudemolen

plaatsen van een dakkapel op de woning

1 augustus 2019

Hofstraat 30 in Willemstad

kappen van 3 bomen

6 augustus 2019

Westrand 3 in Zevenbergen

plaatsen van een erfafscheiding en 2 ballenvangers

7 augustus 2019

Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek

plaatsen van 6 lichtmasten en 1 ballenvanger

7 augustus 2019

Westelijke Randweg in Klundert

grondwerkzaamheden en het aanbrengen van verharding t.b.v. de realisatie van windpark Moerdijk

7 augustus 2019

Markweg Zuid 32 in Heijningen

bouwen van een bedrijfsruimte met overkapping en erfafscheiding

7 augustus 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.