Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 200615Overige besluiten van algemene strekkingBesluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Stadsontwikkeling 2019 (BOOO SO 2019)

De concerndirecteur van het cluster Stadsontwikkeling,

 

Gelezen het voorstel van het Directieoverleg SO van 6 juni 2019;

 

gelet op:

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de paragrafen 1, 3, en 7 en artikel 2.18a van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (MVMR 2016);

 • de artikelen 2, 3 en 8 van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging van de algemeen directeur 2016 (BOOO AD 2016);

overwegende:

 • dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te ondermandateren, ondervolmachten of ondermachtigen aan onderschikten en anderen;

 • dat het gemeentebestuur de Rotterdamse standaard voor projectmatig werken heeft vastgesteld en het cluster Stadontwikkeling bij haar zijn opgaven deze toepast;

besluit vast te stellen:

 

Besluit ondermandaat , ondervolmacht en ondermachtiging Stadsontwikkeling 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • afdelingshoofd: hoofd van een afdeling als genoemd in dit besluit;

 • bevoegdhedenregister: overzicht van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging van bevoegdheden binnen het cluster SO;

 • cluster SO: cluster Stadsontwikkeling;

 • concerndirecteur: concerndirecteur van het cluster SO als bedoeld in artikel 1, onder 8 van het BOOO AD 2016;

 • directeur: leidinggevende van een directie;

 • directie: lijndirectie binnen het cluster SO;

 • handtekeningenkaart: kaart waarop de financieel hiërarchische goedkeuring door middel van handtekeningen van bevoegde leidinggevenden is weergegeven;

 • programma: geheel van samenhangende projecten;

 • programmamanager: verantwoordelijke voor het aansturen van projectmanagers binnen een programma;

 • project: geheel van samenhangende activiteiten;

 • projectmanager: verantwoordelijke voor het realiseren van een project;

 • teamleider: leidinggevende van een team/onderdeel van een afdeling.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  De ondermandaten en ondervolmachten zijn slechts geldig voor zover deze passen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van de functionaris, de financiële begrenzing, bedoeld in artikel 5, en voor zover hiervoor specifiek aangewezen budget beschikbaar is.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens de wet in acht genomen.

Artikel 3 Plaatsvervanging

 • 1.

  De aan de concerndirecteur opgedragen bevoegdheden kunnen bij diens afwezigheid worden uitgeoefend door één van de directeuren.

 • 2.

  De aan een directeur toekomende bevoegdheden kunnen bij diens afwezigheid worden uitgeoefend door een andere directeur.

 • 3.

  De aan een afdelingshoofd toekomende bevoegdheden kunnen bij diens afwezigheid worden uitgeoefend door een ander afdelingshoofd of door een teamleider van de betreffende afdeling.

 • 4.

  De aan een teamleider toekomende bevoegdheden kunnen bij diens afwezigheid worden uitgeoefend door een andere teamleider van dezelfde afdeling.

Artikel 4 Bevoegdhedenregister

 • 1.

  De concerndirecteur draagt de in het bevoegdhedenregister bedoelde bevoegdheden op aan de bij de desbetreffende bevoegdheid aangeduide functies.

 • 2.

  Het bevoegdhedenregister, bedoeld in het eerste lid, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 5 Handtekeningenkaart en financiële begrenzing

 • 1.

  De ingevolge het bevoegdhedenregister toekomende bevoegdheden of rechtshandelingen kunnen, indien deze betrekking hebben op inkomsten of uitgaven, slechts worden uitgeoefend indien de maximale financiële begrenzing van de functionaris op een interne handtekeningenkaart is vastgelegd.

 • 2.

  De categorieën met maximale financiële begrenzingen zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van het BOOO AD 2016 zijn van toepassing met dien verstande, dat:

  • a.

   de concerndirecteur en directeuren tot de eerste en tweede laag behoren;

  • b.

   de afdelingshoofden tot de derde laag behoren;

  • c.

   de teamleiders tot de vierde laag behoren;

  • d.

   medewerkers met relevante uitvoerende of coördinerende taken tot de vijfde of zesde laag behoren.

 • 3.

  Directeuren en afdelingshoofden mogen in het kader van artikel 1.4, eerste lid MVMR 2016 boven de € 250.000,- mede ondertekenen.

 • 4.

  Bij overeenkomsten die een looptijd hebben van meer dan een jaar is het bedrag per jaar bepalend voor de hoogte van de financiële verplichting.

Artikel 6 Projectformulier

 • 1.

  Voor ieder project wordt door de projectmanager een projectformulier ingevuld. Op het projectformulier staat in ieder geval welke personen verschillende projectrollen vervullen.

 • 2.

  De programmamanager en de projectmanager kunnen het projectformulier wijzigen, behalve hun eigen rollen en financiële begrenzing.

 • 3.

  De directie kan het projectformulier wijzigen, voor zover het de rollen van een programmamanager en een projectmanager betreft.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Voor zover als gevolg van een reorganisatie of andersoortige besluitvorming binnen het cluster de naam van de directie, afdeling of team wijzigt waar een bevoegdheid op grond van dit besluit wordt uitgeoefend, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door een functionaris met een vergelijkbare functie binnen het organisatieonderdeel waar de taak op dat moment is gepositioneerd, totdat de wijziging is doorgevoerd in het bevoegdhedenregister.

Artikel 8 Intrekking besluit

De Regeling bevoegdheden Stadsontwikkeling 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: BOOO SO 2019.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 

Aldus vastgesteld op 27 juni 2019.

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

H.M. van Bockxmeer

Dit gemeenteblad 2019, nummer 113, is uitgegeven op 6 augustus 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)