Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 200131Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit verbod motorvoertuigen Kaalweg

 

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend, dat zij voornemens zijn, een verkeersbesluit te nemen ten behoeve van een verbod voor motorvoertuigen op de Kaalweg. De Kaalweg is een onverharde weg in het buitengebied van Landgraaf welke door veel wandelaars wordt gebruikt. Op de Kaalweg geldt weliswaar een verbod voor alle voertuigen middels bord C01, maar vanwege de daarbij aangegeven uitzondering voor bestemmingsverkeer, maakt toch ook veel gemotoriseerd verkeer zoals auto’s gebruik van de Kaalweg. Dit zijn met name bezoekers van de manege Brunssummerheide aan de Heihof 1. Vanwege het plaatselijk heel smalle wegprofiel van de Kaalweg levert deze menging tussen wandelaars en auto’s regelmatig problemen op. Om hieraan een einde te maken wordt het bestaande verbod vervangen door een algeheel verbod voor motorvoertuigen met uitzondering van landbouwverkeer. Voor deze aanpassing is een verkeersbesluit noodzakelijk. Een en ander overeenkomstig met de bij het ONTWERP-verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer IB-2019-07-23 d.d. 23 juli 2019.

 

Gelet op de belangen die bij een dergelijk verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van Landgraaf besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ONTWERP-besluit ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend.

 

Terinzagelegging:

De stukken die betrekking hebben op dit ONTWERP-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden met ingang van de dag na de publicatie, gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het KCC van de gemeente Landgraaf.

 

Indienen zienswijzen:

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ONTWERP-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Voor nadere informatie over deze verkeersmaatregelen kunt u zich telefonisch wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, telefonisch bereikbaar op nummer 14 045.