Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 19933Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Sittard-Geleen - Intrekken stop- en parkeerverboden Hoeferlaan, Charles Beltjenslaan Sittard

 

Voornemen Verkeersbesluit (Mandaatbesluit)

Registratienummer 2019/2325339

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

 

1. Besluiten:

Voor het intrekken van een stopverbod op een gedeelte van de Hoeferlaan en parkeerverboden op een gedeelte van de Charles Beltjenslaan in Sittard de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregelen bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

• Het niet plaatsen van twee borden ‘Stopverbod’ (bord E2) met onderborden ‘ma t/m vr 08-09 h, ma di do 14.30 – 15.30 h’ (bord OB206p).

• Het niet aanbrengen van een onderbroken (1-1) gele markering op de trottoirband in de bocht voor Charles Beltjenslaan nummer 46, voor Charles Beltjenslaan 48 over een lengte van 12 meter en in de nabijheid van de kledingcontainer.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.

 

2. Overwegingen

Voorgeschiedenis

Bij veel basisscholen is de verkeerssituatie chaotisch en potentieel gevaarlijk bij aanvang en sluiting van de schooldagen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het per auto wegbrengen en ophalen van kinderen. Dit is ook het geval bij basisschool Leyenbroek. De school is gevestigd in een kloostercomplex waarin meerdere organisaties met personeel en ook een kerk gevestigd zijn. In 2013 is er uitvoerig gesproken met alle gebruikers over de verkeerssituatie en de parkeerproblematiek en zijn verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij deze gesprekken waren tevens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) betrokken.

Vanaf 2013 is het aantal leerlingen van de basisschool met negentig toegenomen, van 254 tot 344 leerlingen. Ook ouders uit andere buurten dan de naast de school gelegen wijken hebben gekozen voor deze school. Door beide oorzaken is het aantal verkeersbewegingen per auto toegenomen, met name tijdens de breng- en haaltijden.

Uiteraard parkeren al deze auto’s gedurende korte tijd in de straten rondom de school, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de schoolingang. Het college ontving van een bewoner uit de Hoeferlaan een melding over verkeersonveilige situaties. Uit observaties in de Hoeferlaan/Charles Beltjenslaan bleek inderdaad dat ouders zich daar niet aan de verkeersregels hielden. Geconstateerd werden de volgende overtredingen:

 • 1.

  Parkeren op trottoir.

 • 2.

  Dubbel parkeren, zowel aan beide zijden van de weg die daar te smal voor is als twee auto’s naast elkaar.

 • 3.

  Hinkend parkeren (parkeren met twee wielen op de stoep en twee wielen op de rijbaan).

 • 4.

  Parkeren voor opritten.

 • 5.

  Parkeren in bochten.

Hierdoor ontstond vooral voor kinderen, maar ook voor ouders en aanwonenden een onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situatie.

De bewoners werden vooraf van het te nemen verkeersbesluit op de hoogte gebracht door middel van een bewonersbrief die bezorgd werd bij elk van de 14 betrokken adressen. Bewoners kregen de gelegenheid om te reageren. Slechts één bewoner maakte van die mogelijkheid gebruik om vragen te stellen.

De schooldirectie en het Wijkplatform werden eveneens vooraf van de te nemen verkeersmaatregelen op de hoogte gebracht.

 

Het genomen v erkeersbesluit

Het college heeft besloten tot het instellen van een stopverbod in de Hoeferlaan in Sittard door:

• Het plaatsen van twee borden ‘Stopverbod’ (bord E2) met als onderborden: ‘ma t/m vr 8 – 9 en 14.30 – 15.30 h. ter hoogte van de Hoeferlaan 2-12.

• Het aanbrengen van een onderbroken (1-1) gele markering op de trottoirband in de bocht voor Charles Beltjenslaan nummer 46, voor Charles Beltjenslaan nummer 48 over een lengte van 12 meter in de buurt van de kledingcontainer.

 

Motivering

Dit genomen verkeersbesluit verduidelijkt in wezen slechts de geldende verkeersregels en maakt deze expliciet. De rijloper is te smal (6 m) om gelijktijdig aan beide zijden te parkeren dus werd aan één zijde van de weg een stopverbod ingesteld zodat parkeren slechts aan één zijde mogelijk was. De straat zou voor dubbelzijdig parkeren volgens de normen minimaal 8.40 m breed moeten zijn. Aan de woningenzijde van de weg ontbreekt in het gedeelte Charles Beltjenslaan overigens ook nog een trottoir zodat in- en uitstappen daar niet goed mogelijk is. Het veelvuldig in- en uitstappen van personen draagt bij aan het gevaar. Nog gevaarlijker is het omdat het vooral kinderen betreft die door hun geringe lengte niet over auto’s heen kunnen kijken terwijl zij omgekeerd voor rijdende autobestuurders onzichtbaar zijn tussen auto’s.

In bochten mag niet geparkeerd worden. Dit verbod wordt verduidelijkt door de in te stellen parkeerverboden in de bochten.

Om passeerbewegingen in het gedeelte Charles Beltjenslaan mogelijk te maken werd er over een lengte van 12 meter aan de overzijde van huisnummer 48 van deze laan een parkeerverbod gepland, wat in totaal overeenkomt met twee parkeerplekken. Het verkeersbesluit leidde dus tot verlies van slechts twee parkeerplaatsen en verduidelijkte de mogelijkheden om overzichtelijk en veilig te parkeren.

 

B ezwaren

Op het genomen besluit maakten zeven ouders bezwaar. Daarnaast kwam er een bezwaar binnen van de Medezeggenschapsraad van de school.

Eveneens dienden van zeven adressen (van de in totaal 14 betrokken adressen) bewoners een bezwaar in.

Afgaande op de bezwaren heeft het college geconcludeerd dat er erg weinig draagvlak voor de verkeersmaatregelen bestaat. Het is weinig zinvol verkeersmaatregelen te nemen die zo weinig draagvlak hebben en die eigenlijk alleen bedoeld zijn de al bestaande verkeersregels te verduidelijken.

Daarnaast is geconstateerd dat het inmiddels aanzienlijk rustiger is geworden in de straat en er minder overtredingen plaatsvinden bij het parkeren. Mogelijk is dit een effect van het publiceren van de beoogde maatregelen.

Extra handhaving is een maatregel die ook bijdraagt aan een veiligere straat. Inmiddels is opdracht gegeven tot planmatige handhaving in diverse straten rond de school.

 

Mogelijke a lternatieve verkeers maatregelen

Bekeken is of het instellen van éénrichtingsverkeer op de betreffende weggedeelten wellicht een betere maatregel is. Hierover is afgesproken met het Wijkplatform dat dit in een breder verband onderzocht moet worden aangezien meerdere straten hier dan overlast van ondervinden, zijnde de Kapellerweg en Pothastlaan. Daarbij dient in het onderzoek betrokken te worden dat deze straten en de buurt, voor altijd en 24 uur per etmaal en 7 dagen per week zouden moeten omrijden, hetgeen een grote impact is. Bij het eventueel instellen van éénrichtingsverkeer zal overigens de parkeercapaciteit niet toenemen aangezien het profiel van de Hoeferlaan tweezijdig parkeren niet toelaat.

 

Aanpak parkeerproblematiek

De bezwaren van de meeste ouders richten zich meer op de algemene parkeerproblematiek dan op de betreffende stop- en parkeerverboden. De gemeente is daarom opnieuw de parkeerproblematiek gaan onderzoeken. Op dinsdag 27 november en woensdag 28 november 2018 heeft de gemeente een parkeerdrukonderzoek uit laten voeren naar de parkeerdruk op verschillende tijdstippen om meer inzicht te krijgen in de huidige parkeerproblematiek. Het onderzoek is uitgevoerd in alle direct omliggende straten van de school. Uit het onderzoek blijkt dat de parkeerdruk tijdens breng- en haalmomenten aanzienlijk is, maar daarbuiten beperkt.

De gemeente is momenteel bezig met het project Vijverparc (incl. Vijverweg en Molenweg). In beide straten zijn als gevolg van de bestaande parkeerproblematiek erg veel parkeerverboden ingesteld.

Door herprofilering van Molenweg – Vijverweg zijn er mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten, de doorstroming te verbeteren en de parkeerdruk te verminderen door meer parkeerplaatsen beschikbaar te krijgen. Wij zijn hier actief mee bezig.

Daarnaast zal onderzocht worden of aanvullend sloop van het pand Vijverweg 62 en herinrichting van dit terrein tot parkeerplaatsen aanvullend nodig is en tot de mogelijkheden behoort. In dit geval zullen alsdan eerst de gebruikers van dit pand elders moeten worden ondergebracht.

Ook de directie van basisschool Leyenbroek kan een rol spelen bij de aanpak van de problematiek. De school kan informeren over bestaande verkeersregels en veranderende verkeerssituaties en kan ouders stimuleren om waar mogelijk te voet of per fiets naar de school te komen. Daarnaast kan de school overwegen de breng- en haalmomenten te verruimen waardoor parkeerplekken door meerdere na elkaar komende voertuigen benut kunnen worden. Bij een andere school bleek dit laatste de oplossing voor de aldaar bestaande problematiek.

 

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, evenals het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht op een gedeelte van de Hoeferlaan en een gedeelte van de Charles Beltjenslaan de ingestelde stop- en parkeerverboden weer in te trekken.

Beide straten zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Er zijn geen alternatieve maatregelen mogelijk welke eenzelfde resultaat zullen hebben als het intrekken van stop- en parkeerverboden.

 

3. Formeel kader

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.

Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.

 

4. Advies en inspraak

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 18-12-2018 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 22-01-2019, 2325339

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en ontwerp

 

 

 

H.G.M. Dieters

 

6. Inzage en zienswijzen

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 31-01-2019 tot en met woensdag 13-02-2019. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.