Aanvraag besluit Wet bodembescherming ‘Waalfront’, Nijmegen (verzoek herziening van besluit Havenweg 2)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft van Ontwikkelbedrijf Waalfront C.V. een melding ontvangen met het verzoek om een bestaand besluit te herzien. Het bestaande besluit voor deze locatie is op 11 april 1996 door Gedeputeerde Staten genomen (geval 9501-330/81, kenmerk besluit MW96.6022029). In dit besluit staat dat sprake is van een niet urgent geval van ernstige bodemverontreiniging.

In opdracht van de melder is een studie verricht naar de historie en de actuele spreiding van de aanwezige bodemverontreiniging. Uit de studie zou blijken dat de begrenzing van de aanwezige bodemverontreiniging anders is dan in het besluit van 11 april 1996 is vastgelegd. De melder verzoekt ons daarom het rapport te beoordelen en de grenzen van het geval van bodemverontreiniging opnieuw vast te stellen.

De beoordeling doen wij onder andere op basis van de bij de melding gevoegde onderzoeksgegevens. Het college bereidt een besluit voor over de ernst van de verontreiniging en over wanneer een sanering moet worden uitgevoerd. Op basis van de beschikbare informatie wordt de begrenzing van het geval aangepast waar nodig.

Inzage

U kunt vanaf 13 augustus 2019 gedurende 2 weken de ingediende stukken komen inzien op het Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer R. Echten van Bureau Leefomgevingskwaliteit, telefoon 06 2568 3513.

U kunt de stukken ook inzien via onderstaande snelkoppelingen:

Studie gevalsdefinitie ophooglaag: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D190408701

besluit ernst en urgentie door Gedeputeerde Staten: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D190467669

Reactie

U kunt uw reactie op de stukken tot 2 weken na 13 augustus 2019 sturen naar: Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, t.a.v. Bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. U kunt ook mondeling reageren bij de heer R. Echten van Bureau Leefomgevingskwaliteit, telefoon 06 2568 3513.

Besluit

Als het college een besluit heeft genomen, wordt dit ook weer langs deze weg bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Naar boven