Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 198258Overige besluiten van algemene strekkingVASTGESTELD WIJZIGING REGELING MELDING MISSSTANDEN VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z034377 / D304171

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. Te besluiten om artikel 2 lid 1 van de regeling melding misstanden;

Het college benoemt één interne en één externe vertrouwenspersoon integriteit.

Te wijzigen in:

Het college benoemt minimaal één interne en één externe vertrouwenspersoon integriteit.

 

2. Mevrouw I. Grouwstra – Wiggers en de M. van Boheemen aan te wijzen als interne vertrouwenspersoon integriteit voor vier jaar met ingang van inwerkingtreding van de gewijzigde regeling melding misstanden.

3. Mevrouw M. Wijngaarden aan te wijzen als externe vertrouwenspersoon integriteit.

4. De bevoegdheid tot het aanwijzen van een externe vertrouwenspersoon integriteit en externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag te mandateren aan de Algemeen Directeur gemeentesecretaris.

 

Inleiding

Een ambtenaar moet misstanden veilig aan de kaak kunnen stellen. In de gemeente Brummen is hiervoor de regeling melden misstanden vastgesteld. In deze regeling is de aanwijzing van een interne en externe vertrouwenspersoon integriteit verplicht gesteld.

In december 2015 is mevrouw Finkers – Kaymak aangewezen als interne vertrouwenspersoon integriteit. Door omstandigheden is zij slechts beperkt beschikbaar. Daarnaast is ook de externe vertrouwenspersoon gewijzigd.

 

Argumenten

1.1 Bij (langdurige) afwezigheid van de vertrouwenspersoon moeten medewerkers zich kunnen wenden tot een andere vertrouwenspersoon.

Op dit moment voorziet de regeling slechts in de mogelijkheid tot het benoemen van 1 interne vertrouwenspersoon integriteit. Bij afwezigheid van de vertrouwenspersoon is het wenselijk dat medewerkers terecht kunnen bij een andere interne vertrouwenspersoon en niet enkel bij een externe vertrouwenspersoon.

 

2.1 De beoogde vertrouwenspersonen beschikken over de gewenste competenties.

Mevrouw Grouwstra en de heer Van Boheemen zijn al aangewezen als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. In hun rol als vertrouwenspersoon zijn zij al bekend binnen de organisatie. Het is wenselijk en praktisch om de verschillende vertrouwenspersoon functies te beleggen bij dezelfde personen. De betreffende medewerkers beschikken over de competenties die gevraagd worden van een vertrouwenspersoon. Beide hebben aangegeven in te stemmen met de rol als vertrouwenspersoon integriteit.

 

3.1 De eerder aangewezen externe vertrouwenspersoon heeft een andere baan.

De in het verleden aangewezen vertrouwenspersoon integriteit is niet meer werkzaam bij de organisatie waar de gemeente Brummen een overeenkomst mee heeft gesloten. Op dit moment is hierdoor geen aangewezen externe vertrouwenspersoon integriteit in functie.

Mevrouw Wijngaarden is ook aangewezen als externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Ook voor de externe vertrouwenspersoon functies geldt dat het wenselijk is om deze te beleggen bij dezelfde persoon.

 

4.1 Dat is efficiënter bij regelmatige wisseling van de externe vertrouwenspersoon.

De gemeente Brummen heeft een overeenkomst gesloten met GIMD voor de verstrekking van diensten in de vorm van een vertrouwenspersoon. De afgelopen jaren is echter gebleken dat het personeel bij GIMD regelmatig wisselt. Dat leidt er toe dat de externe vertrouwenspersoon regelmatig wijzigt en bij elke wijziging moet het college een nieuw besluit nemen. Dat is niet efficiënt.

 

Advies adviesorganen

Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden moet de OR om instemming gevraagd worden voor de vaststelling en wijziging van regelingen ter bescherming van de medewerkers. De OR is om instemming gevraagd ten aanzien van de wijziging van de regeling. De OR heeft ingestemd met de wijziging.

 

Communicatie

Na besluitvorming zal de gewijzigde regeling bekend worden gemaakt via Gemeentethuis en op www.overheid.nl.

De beoogde vertrouwenspersonen zullen over uw besluit worden geïnformeerd. De organisatie zal via Binnenplein worden geïnformeerd.

Het verleende mandaat zal als nummer 8.16 worden toegevoegd aan het Mandaat-machtigings- en volmachtsregister gemeente Brummen.

Financiële toelichting

Deze besluiten hebben geen directe financiële consequenties anders dan de uren die voor betreffende medewerkers beschikbaar worden gesteld.

 

Juridische grondslag

Artikel 2 Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Brummen

15:2 van de CAR - UWO

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 16 juli 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, E.M. van Ooijen