Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 197824VerordeningenEerste wijziging Legesverordening gemeente Uden 2019

De Raad van de gemeente Uden;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 3 juni 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen:

 

Eerste wijziging van de Legesverordening 2019

Artikel I

Huidige hoofdstuk 14 Ondergrondse infrastructuren

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de AVOI Uden

€ 412,00

1.14.1.1

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht bij aangesloten graafwerkzaamheden van 25 tot 500 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,25

1.14.1.2

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht bij aangesloten graafwerkzaamheden van 500 tot 2.000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,95

1.14.1.3

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht bij aangesloten graafwerkzaamheden van meer dan 2.000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,75

 

Artikel 1.14.1.3 wijzigen we in:

1.14.1.3

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht bij aangesloten graafwerkzaamheden van meer dan 2.000 meter, verhoogd met een vooraf opgestelde begroting voor de kosten voor de te voeren procedure.

 

 

De onderstaande onderdelen worden toegevoegd aan de tarieventabel:

1.14.2

De begroting bedoeld in 1.14.1.3 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding c.q. aanvraag, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager of melder. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder c.q. aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding c.q. aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel II
  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking op 1 augustus 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2019.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging Legesverordening gemeente Uden 2019’.

 

De raad voornoemd

de griffier

drs. G.B. Gnodde

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers