Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 197499Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

’t Hooft 1 in Klundert

Middenweg 53 in Moerdijk

Omschrijving project

Brandveilig gebruik

Het veranderen van de inrichting (milieu), het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

 

 

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag

8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140168.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.