Besluit nadere regels subsidies Fairtrade, Natuur- en milieueducatie en natuurbehoud, Dierenparken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende, dat dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels;

dat de gemeenteraad zich positief heeft uitgesproken over het worden van fairtrade gemeente en het steunen van het initiatief van de lokale werkgroepen;

dat de activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie en natuurbehoud bijdragen aan bewustwording en behoud van ons natuur en landschap. Daarnaast beschouwen wij dierenparken als een belangrijke NME- voorziening. Hiermee sluiten deze activiteiten aan bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad;

dat de gemeente Schijndel al initiatieven op het gebied van fairtrade subsidieerde en alle drie de voormalige gemeenten activiteiten op gebied van natuur- en milieueducatie en natuurbehoud, dierenparken subsidieerden en dat o.a. op grond van de Wet administratieve herindeling gemeenten (Arhi) een harmonisering en actualisering van de bestaande regelgeving op dit gebied noodzakelijk is;

Gelet op de “Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018”;

Gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene Wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

nadere regels subsidies Fairtrade, Natuur- en milieueducatie en natuurbehoud, Dierenparken

Paragraaf 1 Stichting Fairtrade Gemeente Meierijstad

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten en specifieke voorwaarden

Voor subsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking:

 • 1.

  het organiseren van activiteiten ter bevordering van (ver)koop van eerlijke en duurzame producten in Meierijstad

 • 2.

  onderzoek en thematische activiteiten, gericht op toename van (ver)koop van eerlijke en duurzame producten in Meierijstad

Artikel 2 Subsidienorm (prijspeil 2019)

De genormeerde subsidie bestaat uit een bedrag van 1.500 euro bestemd voor de activiteiten onder artikel 1, eerste lid (inclusief bestuurskosten) en 625 euro voor de activiteiten genoemd in artikel 1, tweede lid.

Artikel 3 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt eenmaal per vier jaar vóór 1 juni van het jaar , voorafgaand aan het eerste subsidiejaar ingediend bij het college.

 • 2.

  Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang kan het college verlangen aanvullende bescheiden te overleggen.

Artikel 4 Verantwoording

Jaarlijks overlegt de aanvrager binnen drie maanden na afloop van het subsidiejaar een overzicht van uitgevoerde activiteiten.

Paragraaf 2 Natuur- en milieueducatie en behoud.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten en specifieke voorwaarden

 • 1.

  Voor subsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking:

  • a.

   Educatieve activiteiten van verenigingen of stichtingen gericht op natuur- en landschapsbehoud en/of natuur- en milieueducatie.

  • b.

   Activiteiten die een positieve houding van de jeugd t.o.v. natuur en milieu stimuleren door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren.

  • c.

   Activiteiten die zorgen voor behoud, herstel en verbetering van het landschap gericht op dier en natuur binnen de gemeente Meierijstad.

 • 2.

  De volgende specifieke voorwaarden zijn van toepassing op de subsidieverstrekking:

  • a.

   De organisaties zijn verplicht zich in te zetten voor educatie en het versterken van het bewust zijn op het gebied van natuur en -milieueducatie. Door bijvoorbeeld het geven van voorlichting op scholen en het gebruik van lokale en regionale media.

  • b.

   De activiteiten zijn beperkt tot het grondgebied van de gemeente Meierijstad, maken geen deel uit van het gewone onderwijs en hebben geen commercieel doel.

  • c.

   De organisaties komen alleen voor subsidie in aanmerking als zij een toegevoegde waarde hebben binnen de gemeente Meierijstad uitgaande van de duurzaamheidsvisie, de mijlpalen van Meierijstad en de verdeling en/of behoefte binnen de gemeente grenzen.

  • d.

   Gestreefd dient te worden naar samenwerkingsverbanden op de onderdelen, waarmee activiteiten op het gebied van natuur en milieueducatie een verbindende functie kunnen zijn voor Meierijstad.

  • e.

   Stichtingen en verenigingen dienen educatieve activiteiten te ontplooien voor de jeugdleden, wanneer aanwezig.

  • f.

   De samenstelling van activiteiten dient te bestaan uit tenminste twee van de in het eerste lid van dit artikel genoemde activiteiten.

  • g.

   De activiteiten stellen de inwoners van Meierijstad in staat individueel en/of in groepsverband deel te nemen en/of het bewust zijn te vergroten op het gebied van natuur- en Milieueducatie.

  • h.

   De stichting of vereniging dient minimaal twee activiteiten per jaar te ontplooien gericht op jongeren tot 18 jaar.

  • i.

   De interne en uitvoerende activiteiten van jeugdnatuurwerkgroepen zelf gericht op eigen leden of direct betrokkenen worden als één enkele activiteit beschouwd.

  • j.

   Jeugdnatuurwerkgroepen komen in aanmerking voor subsidiegelden wanneer het minimale aantal jeugdleden wonend in Meierijstad 15 bedraagt. Bij de aanvraag dient het aantal jeugdleden wonend in Meierijstad te worden vermeld.

Artikel 6 Subsidienorm (prijspeil 2019)

De genormeerde subsidie bestaat uit een bedrag van € 200,- per goedgekeurde activiteit met een maximum van 9 activiteiten oftewel € 1.800,- exclusief indexering per aanvrager/instelling per kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt eenmaal per vier jaar vóór 1 juni, voorafgaand aan het eerste subsidiejaar ingediend bij het college.

 • 2.

  Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang kan het college verlangen aanvullende bescheiden te overleggen.

 • 3.

  Bij tussentijdse wijziging van de jaarlijkse hoeveelheid activiteiten, die leiden tot mogelijk verhoging of verlaging van de subsidiegelden voor het volgende jaar, gedurende de vastgestelde 4 jaar dient jaarlijks voor 1 juni melding te worden gemaakt.

 • 4.

  Bij de melding, bedoeld in het derde lid dient:

  • a.

   bij toename van subsidieerbare activiteiten de activiteitenlijst voor het betreffende volgende jaar te worden aangeleverd en de in artikel 9,lid 2a van de Algemene Subsidieverordening gemeente Meierijstad genoemde bescheiden.

  • b.

   te worden aangegeven, wat de wijziging inhoudt voor het aantal activiteiten en of dit een structurele verhoging of verlaging betreft van de activiteiten voor de vastgestelde subsidieperiode.

Artikel 8 Verantwoording

Conform artikel 16 van de Algemene Subsidie Verordening Meierijstad worden subsidies tot €5.000,- direct vastgesteld zonder voorafgaande verlening.

Paragraaf 3 Dierenparkbeheer en –exploitatie door Stichting Dier, mens en natuur, Stichting Kinderboerderij Kienehoeve en Stichting Schaapskooi Schijndel.

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten en specifieke voorwaarden

 • 1.

  Voor subsidie komt in aanmerking

  • a.

   de activiteiten benodigd voor beheer en exploitatie van dierenparken.

  • b.

   de door deze parken ontplooide activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie.

 • 2.

  De dierenparken bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a.

   Stichting Dier, Mens en Natuur

  • b.

   Stichting Kinderboerderij Kienehoeve

  • c.

   Stichting Schaapskooi Schijndel

Artikel 10 Subsidienorm (prijspeil 2019)

Dierenparken ontvangen subsidie op basis van de bestaande afspraken en termijnen.

 • 1.

  Stichting Dier, Mens en Natuur. Voor deze stichting is dit vastgelegd in een overeenkomst getekend op 22 mei 2016 met een geldigheid t/m 2021.De stichting ontvangt jaarlijks een vergoeding van in totaal € 18.047,40 voor beheer en onderhoud exclusief indexering en nog een vaste vergoeding van in totaal € 500,- voor NME en bestuurskosten.

 • 2.

  Stichting. Kinderboerderij Kienehoeve. Zij ontvangen subsidie op basis van een accommodatiesubsidie ter waarde van 50% van de huursom, bij gelijkblijvende omstandigheden een exploitatiesubsidie € 15.000,- exclusief indexering.

 • 3.

  Stichting Schaapskooi Schijndel. Zij ontvangen het normbedrag ter waarde van € 3.645,- exclusief indexering in 2019 en tot er nieuwe afspraken zijn vastgelegd voor deze stichting.

Artikel 11 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt vóór 1 juni, voorafgaand aan het eerste subsidiejaar ingediend bij het college.

 • 2.

  Uitgezonderd op artikel 11, lid 1 zijn stichtingen waarmee voor een nog geldend termijn afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

 • 3.

  Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang kan het college verlangen aanvullende bescheiden te overleggen.

Artikel 12 Verantwoording

Eindverantwoording vindt plaats zoals deze is gesteld in artikel 16 en 17 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad, tenzij met een stichting voor de nog lopende periode afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Paragraaf 4 Algemene voorwaarden nadere regels subsidies Fairtrade, Natuur- en Milieueducatie en natuurbehoud, Dierenparken.

Artikel 13 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening.

Artikel 14 Weigering van een subsidie

De subsidie wordt geweigerd als de aanvrager niet aantoonbaar kan maken dat het subsidiebedrag wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad en doelstellingen zoals beschreven in de nadere regels subsidies Fairtrade, Natuur- en Milieueducatie en natuurbehoud, Dierenparken.

Artikel 15 Uitbetaling

De subsidie wordt jaarlijks betaald in januari.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidies Fairtrade, Natuur- en Milieueducatie en natuurbehoud, Dierenparken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en hebben voor het eerst betrekking op aanvragen voor de periode 2019-2022.

 • 2.

  Op de in het eerste lid bedoelde dag vervallen alle eerdere regels voor het verlenen van subsidie voor deze activiteiten en instellingen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in zijn vergadering van 4 december 2018.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven