Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 196123Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Westdijk 15 in ontwerp ter inzage ligt.

Gebied

Het plangebied is gelegen aan de Westdijk 15 te Zuidschermer.

Doel

Het wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bouwvlak van het melkrundveebedrijf aan de Westdijk 15 te Zuidschermer.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het ontwerpwijzigingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, wijzigingsplan Westdijk 15) of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.WP00112-0201

Zienswijzen

Ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk, of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.