Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2019, 19561Plannen | overigInspraak en Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau grootschalige zonne- en windenergie de Kempen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel maakt bekend dat met ingang van 29 januari 2019 tot 26 februari 2019 (vier weken) voor iedereen ter inzage ligt:

  • de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van grootschalige zonne- en windenergie de Kempen

  • haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen

Achtergrond

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken aan een toekomstbestendige omgeving. Het opwekken van duurzame energie met zonne- en windparken is hiervoor noodzakelijk. Dit leidt tot een verandering in het Kempische landschap. Onderzocht wordt waar en onder welke voorwaarden zonne- en windparken het beste ontwikkeld kunnen worden. De Kempengemeenten werken daarom toe naar beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie.

De vijf raden van de Kempengemeenten hebben in december 2018 allemaal het haalbaarheidsonderzoek ‘grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ ontvangen en ingestemd met het uitvoeren van een planMER en het starten van een participatietraject. De kansrijke gebieden voor grootschalige zonne- en windenergie die naar voren kwamen in het haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op eventuele milieukundige belemmeringen (planMER). Tegelijk wordt het gesprek gestart met verschillende stakeholders om open te praten over de kansrijke locaties. Met inachtneming van de resultaten van het planMER en de resultaten van het participatieproces worden beleid en toetsingskaders geformuleerd over de locaties waar (grootschalige) zonneparken en windturbines kunnen worden gerealiseerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau grootschalige zonne- en windenergie de Kempen is een volgende stap hierin.

Het beleid en de toetsingskaders kunnen te zijner tijd zorgen voor een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit afwijking bestemmingsplan aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapportage (planMER) opgesteld. Een planMER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken. De Kempengemeenten willen een zorgvuldig proces doorlopen voor de procedure tot beleidsvorming. Mede door het uitvoeren van een planMER en het doorlopen van een participatieproces.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De procedure die gevolgd moet worden voor het planMER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In het document 'Notitie reikwijdte en detailniveau' staat omschreven op welke wijze het planMER vorm krijgt: er wordt omschreven wat in het planMER onderzocht wordt, over welke onderwerpen afwegingen gemaakt worden, op welke wijze dat zal gebeuren en welk beoordelingskader van toepassing is. De notitie beschrijft daarmee de voorgestelde reikwijdte en het detailniveau van het planMER.

Ter inzage

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van 29 januari gedurende vier weken (dus tot en met 26 februari 2019) voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis te Eersel. U kunt de concept notitie op werkdagen inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dijk 15 te Eersel. U kunt daar terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 16.30 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is ook in te zien via de website www.eersel.nl/duurzaamheid

Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt advies ingewonnen bij de diensten van provincie Noord-Brabant die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn. Ook wordt advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Inloopbijeenkomsten

Wij organiseren met de projectgroep grootschalige zonne- en windenergie De Kempen drie inloopbijeenkomsten in de Kempen, namelijk:

  • op 6 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in Den Tref te Hapert;

  • op 7 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in De Rosdoek in Wintelre;

  • op 12 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in Den Eijkholt te Luyksgestel.

Tijdens de bijeenkomsten geven we informatie en kunt u vragen stellen aan de Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant en specialisten op dit onderwerp over het project, de te volgen procedure en over de notitie Reikwijdte en Detailniveau. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u schikt. Wij staan u graag te woord.

Reageren

Iedereen wordt gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid gesteld om een reactie op de Notitie reikwijdte en detailniveau te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. De reactie dient u bij voorkeur per e-mail in te dienen via gemeente@eersel.nl, ter attentie van mevrouw D . Kuunders beleidsmedewerker Duurzaamheid. Indien gewenst kunt u ook schriftelijk een reactie geven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel.

Vervolgproces

De ingekomen reacties worden betrokken bij de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het planMER wordt daarna in overeenstemming met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Het planMER wordt in een later stadium gelijktijdig met het beleid en toetsingskaders ter visie gelegd. Iedereen kan dan reageren op de inhoud van het planMER en het beleid en toetsingskaders. Ook het planMER wordt toegestuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Voordat op specifieke locaties opwekking van grootschalige zonne- of windenergie wordt toegestaan, wordt voor de betreffende locatie te zijner tijd een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit afwijking bestemmingsplan aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een bij de omgevingsvergunning behorende milieueffectrapportage (projectMER) opgesteld.